Not 12

Bokslutsdispositioner – Moderbolaget

2020/2021 2019/2020
Erhållna koncernbidrag 448 -
Lämnade koncernbidrag -108 -6
Upplösning av periodiseringsfond - 316
Avsättning till periodiseringsfond -80 -
Överavskrivningar 0 0
Totalt 260 310
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 56 MSEK (66).