Not 21

Obeskattade reserver

Moderbolaget 2021-03-31 2020-03-31
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 47 47
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 84 84
Periodiseringsfond, avsatt 2019/2020 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2020/2021 80 -
Ackumulerade överavskrivningar 0 0
Vid årets slut 211 131
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 211 MSEK utgör 45 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.