Hållbarhetsfakta

Om rapportering av hållbarhet

Addtechs hållbarhetsarbete är en central och integrerad del i vår affär, organisation och värdekedja. Därför har vi valt att integrera hållbarhetsrapporten i vår årsredovisning för räkenskapsåret april 2020 till mars 2021. Redovisningen omfattar Addtech AB org. nr. 556302-9726 med tillhörande 140 dotterbolag. Alla dotterbolag, moderbolaget samt styrelsen omfattas av samtliga riktlinjer, policy och koder. 

Addtech har i redovisningen inspirerats av ramverket för integrerad rapportering, ”International Integrated Reporting Framework”. Redovisningen avser även den lagstadgade rapporteringen av hållbarhet enligt ÅRL 6:10-14, innehåller information om hur Addtech arbetar med FNs Global Compacts tio områden, FN:s globala mål samt hur Addtechs redovisning inspirerats av TCFDs rekommendationer. Nyckeltal redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards, Greenhouse Gas Protocol och Addtechs egna nyckeltal för hållbar utveckling. Hållbarhetsfakta är granskad av extern part, se uttalande på sidan 141.

På följande sidor presenteras kompletterande hållbarhetsinformation  som; värdeskapande, hållbarhetsmål, styrning, väsentliga områden, väsentlighetsanalys, intressentdialog, nyckeltal och beräkningsmetoder.

100%
av omsättningen ska bidra till hållbar utveckling.

40% 
kvinnor i ledande positioner
50% 
reducerad koldioxidintensitet

80%
av inköpsvolymen utvärderad utifrån vår uppförandekod.

Hållbarhetsstyrning
Ytterst ansvarar koncernstyrelsen, genom koncernledningen, för Addtechs långsiktiga, övergripande hållbarhetsmål. Addtechs hållbarhetschef ansvarar för att kontinuerligt följa upp och rapportera utveckling samt nyckeltal och att stödja bolagen inom hållbarhet. De övergripande målen kompletteras med att respektive affärsområde och bolag tar fram delmål, handlingsplaner och aktiviteter. Vårt operativa hållbarhetsarbete drivs därför, i linje med vår väletablerade företagskultur, genom ett decentraliserat ansvar i våra bolag. Addtech utövar ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete och uppföljning. Varje år rapporterar bolagen sina nyckeltal, sitt eget hållbarhetsarbete samt aktiviteter som styr mot våra gemensamma 2030-mål. Om brister identifieras sätter bolagen, med stöd av koncernen, in lämpliga åtgärder. I vår förvärvsprocess så är hållbarhet integrerat i Due Diligence-processen och för att säkra att nyförvärvade bolag integreras i vårt gemensamma hållbarhetsarbete ingår hållbarhet i vårt introduktionsprogram för nya bolag (se sid 24).

Hållbar affär
Addtech vill vara en del i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och industri. Vi ser stora möjligheter i affärer som har en positiv påverkan på omvärlden. Vi lägger stor vikt vid att bygga partnerskap i vår värdekedja för att möjliggöra samt optimera vårt bidrag i övergången mot en mer hållbar framtid och öka andelen försäljning som positivt bidrar till utvecklingen mot de globala målen. För att säkra en långsiktig hållbar lönsamhet har vi under året utbildat organisationen inom hållbarhetsrelaterade risker och 
möjligheter med fokus på affärsutveckling. 

Syftet med nyckeltalet för hållbar affär, är att över tid följa utvecklingen av andel omsättning som positivt bidrar till hållbar utveckling. 

Årets kartläggning visar att 50 procent av Addtechs omsättning bidrar positivt till FNs globala mål. Läs mer på sidorna 19-22 om exempel på våra erbjudanden och produkter som bidrar till utvecklingen mot de globala målen.


Hållbar organisation 
Vi vill säkra att vi står väl rustade inför framtiden. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste tillgång. De drivs av att hjälpa sina kunder att hitta den bästa tekniska lösningen i stark entreprenörsanda. Våra bolag bidrar positivt i de lokalsamhällen där de verkar genom att vara attraktiva, engagerade arbetsgivare som stöttar exempelvis lokala ungdomsförbund eller samarbetar med skolor. Flera av våra svenska bolag medverkar i initiativet Tekniksprånget, med syfte att öka ungdomars intresse för att välja en ingenjörsutbildning.

Vi ser att vi står inför stora globala utmaningar för att minska vår gemensamma klimatpåverkan och arbetar därför för att säkra en minskad påverkan från Addtech. Vi tar ansvar för att minska vår negativa påverkan vad gäller utvecklingen mot de globala målen, där vi identifierat att vår påverkan primärt rör de globala målen nr 13 och 8. Här arbetar vi systematiskt för att minska vår påverkan på klimatet samt säkra goda produktionsförhållanden i vårt leverantörsled. 

Klimatpåverkan
Vi arbetar systematiskt med att effektivisera och reducera vår resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser för att nå vårt klimatmål. Under året har vi haft interna utbildningar inom klimatpåverkan och vårt klimatmål är integrerat i den strategiska planeringen. 

Våra utsläpp från egen produktion och verksamhet (Scope 1 och 2) utgör en mindre del av Addtechs totala klimatpåverkan. Samtidigt har vi kontroll inom våra egna verksamheter, där vi fortsätter arbetet med uppgraderingen av egna fordon, energieffektivisering och att ställa om till förnyelsebara energikällor. Våra bolag har varierade verksamheter och olika geografiska förutsättningar och därför är det viktigt att bolagen i enlighet med vår decentraliserade modell, sätter egna mål och aktiviteter som är i linje med våra 2030-mål.

Addtechs reducerade koldioxidintensitet på elva procent, härrör primärt från ett minskat affärsresande samt en uppgraderad process för inrapportering av data. De huvudsakliga utsläppen av växthusgaser kommer från godstransporter (Scope 3), där flygtransporter står för 41 procent. Det senaste årets pandemi har inneburit avvikelser från normala transportplaneringar. Förutsättningarna att transportera gods har under året varit utmanande och våra bolag har haft begränsade möjligheter att påverka transportslag och därmed mängden utsläpp av växthusgaser. Fokus framöver är att optimera fyllnadsgrad, planering och transportslag för att minska vår klimatpåverkan. Vi ser att vi har möjlighet att påverka vår värdekedja och våra kunders val av transportmetod, där ett av våra bolags initiativ har spridits inom koncernen (se sidan 40).

Pandemin har haft en stor påverkan på antalet affärsresor och under året har enbart affärskritiska resor genomförts när situationen tillåtit det. Vår organisation har ställt om till att träffas digitalt, såväl internt som externt. Även då reserestriktionerna kommer att lätta så ser vi positivt på det ändrade beteendet och vi kommer fortsätta arbeta för att kraftigt reducera vårt affärsresande. Det har ytterligare positiva effekter så som minskade kostnader, högre effektivitet, samt i vissa fall en bättre balans i arbetslivet. 

Vi är medvetna om att produktion av inköpta produkter samt användning av sålda produkter utgör en relevant andel av vår indirekta klimatpåverkan. I brist på standardiserad data samt beräkningsverktyg ser vi området som utmanande, men samtidigt ett område vi kommer att prioritera att utveckla. 

Effektiv resurshantering

Addtechs hållbarhets- och miljöpolicy är grunden för hur våra  bolag ska integrera miljöfrågor i sin verksamhet. Viktiga områden är att optimera och reducera mängden energi, vatten, reglerade produkter och minska mängden avfall. Flertalet av våra bolag är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar integrerat med att systematiskt minska sin belastning på miljön. En miljöincident har registrerats under året, åtgärder har vidtagits.

Jämställdhet och lika förutsättningar
Addtech har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och mobbing, vilket kommuniceras i Addtechs jämställdhetspolicy samt i vår uppförandekod. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar kompetenta medarbetare för att säkra en positiv utveckling och ökat välmående. Vi är övertygade om att diversifierade team är en viktig parameter för att uppnå det och därför önskar vi medarbetare med olika bakgrund. Vi vill även öka andelen kvinnor och främja kvinnligt ledarskap. Vi har idag 19 procent (17) kvinnor i ledande positioner. Ökning från föregående år är ett resultat av en ökad andel kvinnliga verkställande direktörer samt ett förtydligande i definitionen ”ledande positioner”.

Hälsa och säkerhet
Addtech har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olycksfall och sjukdomar. Vi verkar för en säker arbetsmiljö, god hälsa och välmående bland alla våra medarbetare inklusive inhyrd personal och kontraktsarbetare. Vi följer kontinuerligt upp nyckeltal för hälsa och säkerhet för alla våra bolag. I år ökade antalet inrapporterade olyckor från 32 till 38 fall. Ingen av olyckorna hade en allvarlig utgång och samtliga har följts upp med korrigerande åtgärder. 

Pandemin har medfört nya förutsättningar för att säkra våra medarbetares hälsa och säkerhet. Alla bolag har utifrån sina lokala förutsättningar och riktlinjer genomfört justeringar för att säkra en god arbetsmiljö. Under året har vi följt upp hur våra medarbetare har påverkats under den pågående pandemin och hur de har upplevt de ändrade arbetsförhållandena. Uppföljning genomfördes i samband med vår återkommande medarbetarundersökning. Undersökningen visar att 98 procent är nöjda med sitt bolags hantering av pandemisituationen. Den genomsnittliga sjukfrånvaron på tre procent är oförändrad från föregående år.

Affärsetik
Addtech har en tydligt kommunicerad nolltolerans mot alla former av mutor, korruption och oegentligheter som gäller för alla våra medarbetare och partners. Grunden i vårt arbete inom affärsetik är vår interna uppförandekod och vår uppförandekod för leverantörer (leverantörskod) som inkluderar anti-korruptionspolicy. Uppförandekoden samt leverantörskoden godkänns årligen av styrelsen. Koderna återfinns på vår hemsida www.addtech.com. Läs vidare om vår leverantörskod på sidorna 45-47.

Tillsammans med våra kärnvärden är vår uppförandekod grunden för hur vi gör affärer, uppträder och agerar i vårt dagliga arbete och i våra relationer med omvärlden. Koden omfattar alla bolag och samtliga medarbetare.  Ansvar och arbete mot oegentligheter gäller hela Addtechs värdekedja, vilket vi kommunicerar i uppförande- och leverantörskoden.

Visselblåsarfunktion
Vi tolererar ingen form av oegentlighet som strider mot lagstiftning eller vår uppförandekod. Om det trots allt sker, är vårt mål att på ett enkelt och anonymt sätt möjliggöra rapportering av eller misstanke om överträdelser mot vår uppförandekod, leverantörskod eller lagstiftning. Vår visselblåsartjänst är tillgänglig för alla medarbetare och externa partners. Alla inkomna rapporter hanteras konfidentiellt och professionellt av ett internt råd samt vid behov en tredjeparts expert i enlighet med fastställda rutiner. Uppföljning av inrapporterade fall fokuserar på konsekvenser, förändring samt förebyggande åtgärder. I händelse av att en misstänkt överträdelse skulle beröra någon i rådet så exkluderas personen från utredningen och en oberoende tredjepart nyttjas för utredning. 

Visselblåsarfunktionen implementerades via våra bolags verkställande direktörer som informerade sina medarbetare och fackliga representanter. Visselblåsarfunktionen finns tillgänglig på www.addtech.com, i vår uppförandekod och leverantörskod samt i vår plattform för leverantörsuppföljning. 

Hållbar leverantörskedja

Våra bolags leverantörskedjor är globala och förlitar sig på ett nätverk av leverantörer där 78 procent av inköpen görs från Europa. Inköp från Tyskland, Sverige, Kina och Hong Kong står för 45 procent av de totala inköpen. Globala leverantörskedjor innebär i vissa fall ökade hållbarhetsrisker. Våra leverantörsrelationer är ofta långa och präglade av nära samarbete kring optimering av produkter och lösningar i olika kundapplikationer. Samarbetet gynnar kvalitet, pris, ledtider och kundnöjdhet samtidigt som det ger oss goda förutsättningar för konstruktiva dialoger kring hållbarhetsrisker och fortsatt utveckling med leverantörer.

Grunden för samarbete med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer. I dialog säkerställer vi att kraven i vår kod är minimikrav inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, likabehandling, anti-korruption och miljö. Under året har vi genomfört en uppdaterad kartläggning av våra leverantörer. Sammanställningen ökar spårbarhet, transparens samt möjlighet att identifiera risker kopplade till olika områden inom leverantörskoden.

Leverantörsutvärdering
Arbetet med att utvärdera leverantörer utifrån leverantörskoden sker decentraliserat i våra bolag, vi utbildar och stödjer organisationen inom området och tillhandahåller en plattform för att hantera leverantörs-uppföljning och lagra leverantörsdata. Våra bolag använder sig i varierande omfattning av de olika metoderna riskanalys, självskattningar, utvärderingar och revisioner för att följa upp sina leverantörer.

 • Riskanalys baseras på landspecifika index, till exempel Transparency International, Environmental Performance Index och ITUC Global Rights Index. Riskanalysen ger övergripande information om vilka områden som behöver extra fokus. 
 • Självskattning och utvärdering består av frågor till leverantörer som täcker vår leverantörskod, där nolltoleransområden är särskilt viktade. I självskattningen registreras dokumentation kopplat till certifieringar och lagstiftning med fokus på ledningssystem, konfliktmineral och reglerade ämnen.
 • Hållbarhetsrevisioner utförs av tredjepart och ofta i samarbete med kund. Pandemin har haft en negativ påverkan på möjligheterna att utföra revisioner på plats. Vid identifierade avvikelser ansvarar varje bolag för att kommunicera avvikelserna till sina leverantörer samt att ta fram en tidsbestämd plan för korrigerande åtgärder.

 

Prioritering
Alla Addtechs prioriterade strategiska områden ingår i våra tre fokusområden. I tabellen nedan presenteras våra mest väsentliga hållbarhetsområden och deras relation till FN:s globala mål. Frågorna rangordnas efter företagets och intressenternas prioritering från genomförd materialitets- och intressentanalys. Alla globala mål är av betydelse för Addtech – men för att kunna fokusera och driva arbetet framåt behövs en prioritering. Våra väsentliga områden följs upp med GRI-indikatorer och egna nyckeltal.

VÄSENTLIGHETSANALYS
För att arbeta strategiskt och integrerat med hållbar utveckling uppdaterar vi regelbundet vår väsentlighetsanalys och intressentdialog samt definierar mål för vårt långsiktiga arbete. Den senaste väsentlighetsanalysen förankrades i koncernledningen i november 2019 med målet att uppdatera analysen vart tredje år.

Väsentligt för intressenter
I samband med väsentlighetsanalys genomförs en intressentdialog med prioriterade intressentgrupper. Som utgångspunkt för dialogen används FN:s Globala Mål, det globala ramverket för hållbar utveckling. Dialogen består av djupintervjuer och enkäter där intressentgrupperna får svara på frågor kring vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dem samt vilka förväntningar de har på Addtechs fortsatta hållbarhetsstrategi. De får även möjlighet att prioritera de globala mål som är av störst vikt för dem att Addtech arbetar med. Resultatet redovisas i väsentlighetsmatrisens Y-axel: Väsentligt för Intressenter.

 

Väsentligt för Addtech
Styrelsen och ledningsgruppen för Addtech AB får i en enkätundersökning prioritera de globala målen utefter vilka mål som kan utgöra risker men även affärsmöjligheter för koncernen. Svaren presenteras sedan under en workshop med ledningsgruppen där även relationen mellan Addtechs ambitioner och intressenternas förväntningar diskuteras. Resultatet redovisas i väsentlighetsmatrisens X-axel: Väsentligt för Addtech.

 

EU Taxonomin

EU arbetar med att utveckla ramverket för taxonomin, med mål att leda investeringar mot främjandet av hållbar utveckling. Ramverket kommer att påverka berörda bolags rapportering inom hållbarhet. Intressenter kommer att begära rapportering av andelen av omsättningen som är i linje med taxonomins kriterier. 

 Addtech följer utvecklingen av ramverket för taxonomin, samt de kriterier som fastställs. Vi har påbörjat arbetet med att utvärdera aktiviteter i våra bolag och hur väl de faller in under taxonomins kriterier. Addtech rapporterar sedan tidigare andelen av sin omsättning som positivt bidrar till utvecklingen av FN:s hållbarhetsmål. Vi arbetar för att integrera rapporteringen under taxonomin med befintlig rapportering. 

Klimatrelaterad information

Addtech har under ett flertal år rapporterat till Carbon Disclousure Project CDP) för att säkra transparens i klimatrelaterad rapportering. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) är också ett frivilligt ramverk för verksamheter som vill öka transparensen i sin rapportering kring klimatrelaterade risker och möjligheter och hur det kan påverka lönsamheten. Addtech är inte medlem i TCFD, däremot ser vi det som viktigt att apportera inspirerat av TCFD:s rekommendationer för att säkra relevant information. Vår rapportering är inte fullt ut i linje med ramverket, och vi ser det som utmanade att skatta den finansiella påverkan från klimatpåverkan. Under året har vi genomfört scenarioanalyser (RCP 8,5 och RCP 2,6) för att framöver stötta vår organisation i beslutsprocesser.

För Addtech är hanteringen av klimatrelaterade frågor en viktig parameter för framtida affärsutveckling. Addtech består av runt 140 bolag och vi har stora variationer inom gruppen, vilket är en utmaning vid genomförandet av klimatrelaterad risk- och möjlighetsanalys. Vi har både producerande bolag och bolag som fokuserar på teknisk support och försäljning. Vår rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter är viktiga för oss och våra intressenter och vi kommer att säkerställa att klimatanalyser är en integrerad del av vår verksamhet för att säkra långsiktig lönsamhet. 

Styrelsens ansvar och ledningens uppdrag
Styrelsen har det strategiska ansvaret för den generella styrningen inom hållbarhet. Styrelsen hanterar strategiska områden kopplade till organisationen exempelvis investeringar och förvärv. Klimatrelaterade frågor är inkluderade och hanteras i vår övergripande risk och möjlighetsanalys. För mer information om vår styrmodell läs Om Addtech samt Bolagsstyrning. På operativ nivå hanterar VD, hållbarhetschef, ledningsgrupp och koncernbolag med medarbetare klimatrelaterade risker och möjligheter. Hållbarhetschefen ansvarar för en transparent rapportering och uppföljning av klimatrelaterade områden.

Strategi
• Identifierade risker och möjligheter inom klimat. Klimatrelaterade risker och möjligheter är relevanta för Addtech och påverkar våra bolag i olika grad på grund av bolagens variation i sina erbjudanden. Det pågår en generell förändring inom industrin med fokus på klimatvänliga alternativ, vilket skapar såväl nya möjligheter som risker för Addtech. Under året genomförde vi en risk- och möjlighetsanalys inom klimatområdet med år 2030 som tidsram (se tabell sid 136). Klimatrelaterade risker kopplade till omställning är främst minskad efterfrågan från kunder i övergången till en mer klimatvänlig ekonomi samt beroende av affärer i potentiella omvälvande marknader. Vi identifierade ett flertal möjligheter som är kopplade till omställningen mot en mer klimatvänlig ekonomi. Bland annat ser vi möjligheter inom marknader som produktion av förnyelsebar energi, avfallshantering samt elektrifiering av samhället.
• Påverkan på strategi och finansiell planering. Addtech har fortsatt implementeringen av sin nya vision och strategi, som inkluderar minskad klimatpåverkan samt mätbara mål till 2030. Vår klimatrelaterade riskoch möjlighetsanalys är en viktig och integrerad del av vår övergripande riskanalys. Addtechs klimatmål är att reducera vår CO2-intensitet med 50 procent till 2030. Under året har vi genomfört scenarioanalys (för RCP 8,5 och RCP 2,6) och planerar att införa klimatanalyser vid stora investeringar.

Riskhantering
• Processer för att identifiera och utvärdera klimatrelaterade risker samt integration i generell riskhantering. Hållbarhetschefen ansvarar för att identifiera övergångsrisker, fysiska risker och möjligheter samt att informera VD och ledningsgrupp om långsiktiga samt kortsiktiga förändringar. De större klimatrelaterade riskerna är integrerade i Addtechs årliga riskhanteringsprocess. Hållbarhetschefen är ansvarig för att kommunicera och uppdatera organisationen om klimatrelaterade risker och möjligheter.
• Processer för att hantera klimatrelaterade risker. Övergångsrisker hanteras i den årliga strategi- och aktivitetsplaneringen med våra bolag. När relevanta risker och möjligheter identifieras så diskuteras de och aktiviteter fastställs. Processer för att identifiera, utvärdera och hantera klimatrelaterade risker är integrerat i organisationens övergripande riskhantering. Addtechs riskhantering innehåller identifiering, utvärdering samt åtgärder för hantering av klimatrelaterade risker. Hållbarhetschefen är ansvarig för processen och rapporterar till VD och ledningsgrupp. 

Mätetal och mål
Addtech har satt långsiktiga klimatrelaterade mål samt fastställt relevanta nyckeltal för att följa utvecklingen. Nyckeltalen rapporteras årligen av våra bolag och uppföljning sker i bolagens styrelse. Addtech använder extern granskning av klimatrapporteringen. Se tabell sid 139 för utsläpp inom Scope 1, 2 och 3.

Klimatrelaterade möjligheter
Identifierade klimatrelaterade risker och möjligheter är centrala i Addtechs affärsstrategi och vi har identifierat ett antal  ffärsmöjligheter. Tillsammans med våra bolag har vi möjlighet att ha en positiv påverkan på våra kunders effektivitet och deras minskade klimatpåverkan. Våra produkter och lösningar medför till exempel energieffektivisering, stödjer produktion av förnyelsebar energi och ökar våra kunders motståndskraft för klimatförändringar. Internt arbetar vi för effektiva och klimatsnåla godstransporter, 
energieffektivisering, inköp av förnyelsebar energi samt har en strategi att växa i klimatvänliga marknader.

Övergångsrisker Materiella risker och potentiella
effekter
Mildrande aktiviteter pågående (O), planerade (P)
Policy och regleringar
Ökade skatter för koldioxidintensiva produkter, aktiviteter och tjänster – ökade operativa kostnader för energi och godstransporter. Optimering och effektivisering av godstransporter (O). Ökad medvetenhet och målsättning för energieffektivisering i bolag med egen produktion (P).
Utökade krav på rapportering exempelvis EU Taxonomin – otydliga kriterier kan orsaka svårigheter att rapportera. Följa utvecklingen av rapporteringskriterier för EU Taxonomin samt analys av Addtech utifrån fastställda kriterier (O). Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla rapporteringen för alla våra bolag (O).
Teknologi
Substitution av befintliga produkter och tjänster med klimatvänligare alternativ – minskad efterfrågan på produkter som eventuellt har högre klimatpåverkan. Strategi att öka medvetenhet av olika produkters och tjänsters klimatpåverkan (O).
Kostnader för övergång till klimatvänlig teknologi – investeringsrisk. Klimatriskanalys vid alla större investeringar (P).
Marknad
Ändrat beteende från kunder – kan orsaka förändring på marknaden. Strategi att utvecklas inom hållbara affärer(O).
Ökade kostnader för råmaterial – ökade operativa kostnader. Strategi att öka medvetenhet kring produkter och tjänsters klimatpåverkan och påverkan på prissättning (O).
Anseende
Ändrade krav från kunder – förlorad försäljning. Starka partnerskap med nyckelkunder och leverantörer kring klimatrelaterade effekter (O,P).
Stigmatisering av vissa marknader – förlorad försäljning. Starka partnerskap med nyckelkunder och leverantörer kring klimatrelaterade effekter (O,P).
Ökade krav från intressenter – negativ återkoppling.
Strategi att vara i linje med intressenters krav (O).
Fysiska risker
Kortsiktiga Ökade konsekvenser av extrem väder – ökade operativa kostnader. Implementera fysisk riskanalys för nyckelleverantörer och för våra bolag (P).
Långsiktiga Stigande medeltemperatur – ökade operativa kostnader. Implementera fysisk riskanalys för nyckelleverantörer och för våra bolag (P).
Stigande havsnivåer – ökade operativa kostnader. Implementera fysisk riskanalys för nyckelleverantörer och för våra bolag (P).
Ändrat mönster för nederbörd och stora variationer i väder – ökade operativa kostnader.
Implementera fysisk riskanalys för nyckelleverantörer och för våra bolag (P).

Nyckeltal

För varje fokusområde har Addtech långsiktiga mål som är mätbara och tidsbundna till år 2030, i enlighet med de globala målen. Med en uttalad riktning tydliggör vi vart vi vill och vilket värde vi skapar. Med hjälp av kontinuerlig uppföljning av våra nyckeltal säkerställer vi utveckling i rätt riktning. Under 2020 har ett arbete gjorts för att öka transparens, datakvalitet och pålitlighet i våra nyckeltal. Utvecklingen säkerställer en högre transparens i hur våra bolag mäter sig inom miljö, social och ekonomisk hållbarhet och att det sker på ett enhetligt sätt inom hela koncernen. Under året har vi utbildat samtliga rapporteringsansvariga i hållbarhetsrapportering. För att säkerställa en tillförlitlig process för klimatdata granskades metoden av en tredje part utifrån GHG-protokollet.

KPI 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Affären
Hållbar utveckling
Andel av omsättningen från affärer som bidrar till hållbar utveckling (%)* 50 40 -
Uppdelning per affärsområde (%) Automation: 17 32 -
Components: 14 29 -
Energy: 23 19 -
Industrial Process: 29 12 -
Power Solutions: 17 8 -
Uppdelning per globalt mål (SDG) (%) SDG 3: God hälsa och välbefinnande: 13 4 -
SDG 7: Hållbar energi för alla: 27 1 -
SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 7 28 -
SDG 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur: 23 38 -
SDG 11: Hållbara städer och samhällen: 12 9 -
SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion: 5 2 -
SDG 14: Hav och marina resurser: 6 18 -
Övriga SDG: 7 1
Ekonomiskt värde
”Ekonomiskt värde genererat (MSEK)” 11 336 11 735 10 148
”Ekonomiskt värde fördelat (MSEK)” 10 977 11 510 9 787
Varav kostnader för tillverkning (MSEK) 8 221 8 725 7 398
Varav löner och ersättningar (löner, pensioner,
löneskatter, sociala avgifter) (MSEK)
2 102 2 114 1 840
Varav utbetalningar till kreditgivare (MSEK) 65 62 50
Varav utbetalningar till aktieägare (MSEK) 269 336 269
Varav utbetalningar till stater (skatt) (MSEK) 320 273 230
Kvar i företaget (MSEK) 359 225 361
KPI 2020/2021 2019/2020 2018/2019
ORGANISATION (SOCIALT)
Mångfald & lika möjligheter
Andel kvinnor i ledande position (%)* 21 17 16
Andel kvinnor inom administration, ekonomi & inköp (%)* 65 65 66
Andel kvinnor inom försäljning (%)* 15 14 14
Andel kvinnor inom teknisk service, support, produktion, lager (%)* 18 19 21
Andel kvinnor, totalt (%) 26 26 26
Andel medarbetare som någon gång känt sig diskriminerade (%)*
(Undersökning görs vartannat år)
2,3 - 2,3
Antal inrapporterade visselblåsarärenden* 6 0 0
Anställning
Medelantal anställda 3 068 2 913 2 590
Andel tillsvidareanställda (%) 98 97 98
Andel heltidsanställda (%) 94 94 94
Personalomsättning (%) 13 10 12
Personalomsättning kvinnor (%) 13 10 13
Personalomsättning män (%) 13 10 11
Hälsa & säkerhet
Sjukfrånvaro (%) 3 3 3
Antal olyckor* 38 32 32
Antal förlorade arbetsdagar på grund av olyckor 178 - -
Antal dödsolyckor 0 0 0
Utbildning & utveckling
Totalt antal investerade utbildningstimmar 23 305 24 137 22 585
Antal investerade utbildningstimmar/anställd 7,60 8,29 8,72
Andel investerade utbildningstimmar per kvinnlig medarbetare, viktad till könsfördelning (%) 57 54 52
Andel investerade utbildningstimmar per manlig medarbetare, viktad till könsfördelning (%) 43 46 48
Andel dokumenterade mål- och utvecklingssamtal (%) 60 63 63
KPI 2020/2021 2019/2020 2018/2019
ORGANISATION (MILJÖN)
Utsläpp av växthusgaser*
Koldioxidintensitet (totala CO2e utsläpp ton/omsatt MSEK) 2,2 2,5 2,5
Totala utsläpp (CO2e ton) 25 165 29 182 25 808
SCOPE 1 1 910 2 071 1 869
Utsläpp egen fordonspark (CO2e ton) 1 356 2 071 1 869
Utsläpp förbränning av bränsle (CO2e ton) 554 - -
SCOPE 2 3 395 3 979 3 713
Utsläpp energianvändning - platsbaserad metod (CO2e ton) 3 395 3 979 3 713
Utsläpp energianvändning - marknadsbaserad (CO2e ton) 4250 N/A N/A
SCOPE 3 19 860 23 132 20 226
Utsläpp frakt uppströms & nedströms (CO2e ton) 18 733 18 362 15 930
Utsläpp frakt uppströms (CO2e ton) 10 581 9 892
Utsläpp frakt nedströms (CO2e ton) 7 781 6 038
Varav data från fraktleverantörer (%) 45 - -
Varav data beräknad utifrån distans & kostnadsbaserad metod (%) 55 - -
Utsläpp tjänsteresor, flyg & tåg (CO2e ton) 1 021 4 770 4 296
Utsläpp utvinning, produktion och transport av inköpt bränsle (CO2e ton) 106 - -
Energianvändning (Scope 2)
Total energiförbrukning (MWh) 26 043 24 935 23 184
Varav el (MWh) 16 420 16 317 15 595
Varav fjärrvärme och -kyla (MWh) 9 623 8 618 7 589
Andel energi från förnybara källor (%) 63 59 59
Energiförbrukning i förhållande till nettoomsättning (%) 2.3 2.1 2.3
KPI 2020/2021 2019/2020 2018/2019
LEVERANTÖRSKEDJAN
Uppföljning av leverantörer*
Andel av inköpsvolymen där Addtechs leverantörskod signerats (%) 49 - -
Andel av inköpsvolymen där leverantören deltagit i en hållbarhetsutvärdering utifrån leverantörskoden (%) 24 - -
Andel av inköpsvolymen där leverantören deltagit i en hållbarhetsrevision (%) 11 - -
Andel av inköpsvolymen där hållbarhetsdialog förts (%) Uppdelade frågan i tre för mer precision - se ovan och beräkningsmetod 51 -
* se beräkningsmetod

Beräkningsmetoder

Andel av omsättningen från affärer som bidrar till hållbar utveckling
Våra bolag ansvarar för att rapportera en kartläggning över bolagets produkt- och tjänsteerbjudande som har en positiv påverkan på FNs globala mål. Omsättningen från ovanstående genom den totala omsättningen ger andelen som bidrar till hållbar utveckling. Procentsatsen har avrundats till närmaste tiotal. Rapporteringsprocessen är en utveckling från föregående år då skattning gjordes på affärsområdesnivå. Under årets rapportering tydliggjordes att några bolags omsättning är relaterad till återförsäljare eller distributörer. Det medför svårigheter att nå kunskap om slutkundens användningsområde, vi exkludera den andelen. 

Andel kvinnor i ledande positioner 
Beräkningen utgörs av antalet kvinnor som arbetar i ledningsgrupper på koncern- och bolagsnivå, i relation till totalt antal medarbetare som arbetar i ledningsgrupper. Medarbetare i en ledningsgrupp ska ha bestämmanderätt för att kunna räknas som ”ledande position”. Förtydligande i definitionen av ”ledande position” från föregående år, då en andel av bolagen endast rapporterade VD och vice VD.

Andel kvinnor, uppdelat per personalkategori
För att fånga de medarbetare som har fler än ett ansvarsområde är personalkategorierna viktade utifrån tid som läggs i varje tjänst.

Andel medarbetare som någon gång känt sig diskriminerade
Antal svar av karaktären ”Instämmer inte” på påståendet ”Jag har aldrig blivit diskriminerad på arbetet” ställs i relation till antal medarbetare som deltagit i medarbetarundersökningen. Frågan ställs i medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år.

Område Antal inrapporterade fall Andel avslutade utredningar med genomförda åtgärder
Affärsetikrelaterade (ex: korruption, antitrust) 1 -
HR-relaterade (ex: diskriminering och ledarskapsrelaterat) 5 5
Övriga -
-

Samtliga fall är inrapporterade till en extern visselblåsarfunktion. Orsaken till visselblåsning kan avse alla typer av missförhållanden eller oegentligheter som står i konflikt med vår uppförandekod.

Antal olyckor
För beräkning av antalet olyckor har varje bolag i koncernen rapporterat antal skador som relaterar till arbetet, men inte skador orsakade under resan till och från arbetet. 

Uppföljning av leverantörer
Årets utveckling av datainsamling har konkretiserat genom att dela upp förra årets mätetal för leverantörsutvärdering i tre områden; signerad leverantörskod, leverantörsutvärdering och hållbarhetsrevision.

 • Andel av inköpsvolymen där Addtechs leverantörskod signerats – fall där leverantören hänvisar till sin egen leverantörskod samt intern kod så har en likställdhetsanalys genomförts. Det inkluderas då våra bolag har leverantörer som är stora multinationella företag där möjligheten att påverka är mindre.
 • Andel av inköpsvolymen där leverantören deltagit i en hållbarhetsutvärdering utifrån leverantörskoden – leverantören gör en hållbarhetssjälvskattning i form av en enkätundersökning där frågorna täcker Addtechs leverantörskod. Leverantören får därefter en rating inom hållbarhet.

Utsläpp av växthusgaser
Addtecha utsläpp beräknas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG protokollet) och redovisas i tre olika avgränsningar (Scope). Försiktighetsprincipen har applicerat på alla beräkningar.

Scope 1 avser direkta utsläpp från verksamhet som ägs och kontrolleras av Addtech. Operational control-metoden har använts.

 • Fordonsparkens körda kilometer beräknas med genomsnittligt utsläpp av 124g CO2e/km insamlad från leasingleverantörer i Norden.
 • Förbränning av bränslen beräknades med hjälp av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets omvandlingstal och utsläppsfaktorer.

Scope 2 avser indirekta utsläpp från inköpt och förbrukad el, värme och kyla. Utsläppen redovisas i enlighet med både plats- och marknadsbaserat metoden där historiska platsbaserade utsläpp har räknats om.

 • Emissionsfaktorer för el är från AIB, IEA samt landspecifika rapporter. • Fjärrvärme använder en genomsnittlig emissionsfaktor för Europa: 112g CO2e/kWh. 
 • Fjärrkyla produceras främst genom kompressionsprocess vilket gör att landsmixen för el dividerat med 3 används för att beräkna utsläppen. 
 • Förbrukad el från fordonsflottans elbilar redovisas även i Scope 2 där beräkningen utgår från att varje körd km förbrukar 19g CO2e.

Scope 3 avser indirekta utsläpp från källor som inte ägs eller kontrolleras av Addtech. Beräkningarna för frakter (kategori 4 & 9) utvecklades under året utifrån tre metoder; data från fraktbolag och beräkningsmetoderna kostnad- och distansbaserad metod. Utsläpp från frakter där leverantör/ kund ansvarar för transporten är en del av vår datainsamling och vår påverkan på klimatet. Talet är inte med i tabellen på grund av utmaningen i pålitlig data.

 • EcoTransits kalkylator användes för att beräkna distansbaserad metod. Beräkningar för affärsresor (kategori 6) inkluderar flyg och tågresor där flyg står för 99,8 procent av utsläppen. 
 • Flyg beräknas genom verktyget ICAO Carbon Emissions Calculator där vi beräknat med RFI faktor 2 samt räknat om historisk data för att inkludera höghöjdseffekten.
 • För tåg användes en europeisk genomsnittsfaktor från Europeiska miljöbyrån (EEA) på 28g CO2e/km. 

Beräkningar från utvinning, produktion och transport av bränslen (kategori 3) avser bränsle som har köpts in för att producera energi i verksamhet.

 • Beräknades med hjälp av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets omvandlingstal och utsläppsfaktorer.