FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

2020/2021
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-04-01 51 344 180 2 443 3 018 58 3 076
Årets resultat 706 706 23 729
Kassaflödessäkringar -4 -4 -4
Omräkningsdifferenser -138 -138 -4 -142
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 17 17 17
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1 -2 -1 -1
Övrigt totalresultat -141 15 -126 -4 -130
Årets totalresultat -141 721 580 19 599
Utfärdade köpoptioner 11 11 11
Inlösta köpoptioner 37 37 37
Återköp optioner -23 -23 -23
Återköp av egna aktier
Utdelning -269 -269 -4 -273
Optionsskuld, förvärv -135 -135 -135
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 158 158
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 51 344 39 2 785 3 219 231 3 450
2019/2020
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
Årets resultat 862 862 11 873
Kassaflödessäkringar 2 2 2
Omräkningsdifferenser 56 56 3 59
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -12 -12 -12
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -1 3 2 2
Övrigt totalresultat 57 -9 48 3 51
Årets totalresultat 57 853 910 14 924
Utfärdade köpoptioner 6 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -23 -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42 -42
Utdelning -336 -336 -10 -346
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 0 0 4 4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 344 180 2 443 3 018 58 3 076
SEK 2020/2021 2019/2020
Utdelning per aktie 1,201) 1,00
1) Enligt styrelsens förslag.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.