FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

2020/2021
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-04-01 51 344 180 2 443 3 018 58 3 076
Årets resultat 706 706 23 729
Kassaflödessäkringar -4 -4 -4
Omräkningsdifferenser -138 -138 -4 -142
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 17 17 17
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1 -2 -1 -1
Övrigt totalresultat -141 15 -126 -4 -130
Årets totalresultat -141 721 580 19 599
Utfärdade köpoptioner 11 11 11
Inlösta köpoptioner 37 37 37
Återköp optioner -23 -23 -23
Återköp av egna aktier
Utdelning -269 -269 -4 -273
Optionsskuld, förvärv -135 -135 -135
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 158 158
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 51 344 39 2 785 3 219 231 3 450
2019/2020
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
Årets resultat 862 862 11 873
Kassaflödessäkringar 2 2 2
Omräkningsdifferenser 56 56 3 59
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -12 -12 -12
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -1 3 2 2
Övrigt totalresultat 57 -9 48 3 51
Årets totalresultat 57 853 910 14 924
Utfärdade köpoptioner 6 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -23 -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42 -42
Utdelning -336 -336 -10 -346
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 0 0 4 4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 344 180 2 443 3 018 58 3 076
SEK 2020/2021 2019/2020
Utdelning per aktie 1,201) 1,00
1) Enligt styrelsens förslag.