KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2020/2021 2019/2020
Årets resultat 729 873
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar -4 2
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -142 59
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 1 -1
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 17 -12
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen -2 3
ÖVRIGT TOTALRESULTAT -130 51
ÅRETS TOTALRESULTAT 599 924
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 580 910
Innehav utan bestämmande inflytande 19 14

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.