KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2020/2021 2019/2020
Årets resultat 729 873
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar -4 2
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -142 59
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 1 -1
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 17 -12
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen -2 3
ÖVRIGT TOTALRESULTAT -130 51
ÅRETS TOTALRESULTAT 599 924
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 580 910
Innehav utan bestämmande inflytande 19 14