MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 58 71
Administrationskostnader -73 -108
RÖRELSERESULTAT 6–8, 16 -15 -37
Resultat från andelar i koncernföretag 11 400 -
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 28 20
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 2 7
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -37 -31
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 378 -41
Bokslutsdispositioner 12 260 310
RESULTAT FÖRE SKATT 638 269
Skatt 13 -52 -60
ÅRETS RESULTAT 586 209

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.