MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 58 71
Administrationskostnader -73 -108
RÖRELSERESULTAT 68, 16 -15 -37
Resultat från andelar i koncernföretag 11 400 -
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 28 20
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 2 7
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -37 -31
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 378 -41
Bokslutsdispositioner 12 260 310
RESULTAT FÖRE SKATT 638 269
Skatt 13 -52 -60
ÅRETS RESULTAT 586 209