STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.


Stockholm den 24 juni 2021

Johan Sjö
Styrelsens ordförande

Henrik Hedelius
Styrelseledamot

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

Ulf Mattsson
Styrelseledamot

Niklas Stenberg
Verkställande direktör och styrelseledamot

Kenth Eriksson
Styrelseledamot

Malin Nordesjö
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 juni 2021
KPMG AB

Joakim Thilstedt
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Johanna Hagström Jerkeryd
Auktoriserad revisor

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.