Not 11

Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen 2020/2021 2019/2020
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 4 4
Utdelningar 0 0
Valutakursförändringar, netto 6 0
Andra finansiella intäkter 3 2
Finansiella intäkter 13 6
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -35 -28
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -9 -3
Räntekostnader på pensionsskuld -4 -6
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -1 -6
Andra finansiella kostnader -16 -19
Finansiella kostnader -65 -62
Finansnetto -52 -56
Moderbolaget 2020/2021 2019/2020
Erhållen utdelning 400 -
Resultat från andelar i koncernföretag 400 -
Ränteintäkter:
Koncernföretag 28 20
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 28 20
Ränteintäkter m.m.:
Koncernföretag 2 5
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 0 2
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 7
Räntekostnader m.m.:
Koncernföretag 0 -2
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat, valutakursdifferenser och bankkostnader -37 -29
Räntekostnader och liknande resultatposter -37 -31
Finansiella intäkter och kostnader 393 -4

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.