Not 10

Rörelsens kostnader

Koncernen 2020/2021 2019/2020
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 7 060 7 287
Personalkostnader 2 154 2 182
Avskrivningar 512 418
Nedskrivningar av lager 17 15
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 6 7
Övriga rörelsekostnader 678 781
Totalt 10 427 10 690