Not 5

Segmentrapportering

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech sina affärsområden. Addtech är organiserat i följande fem affärsområden: Automation, Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions.

Automation
Automation marknadsför och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till bland annat industriell  automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät.

Components
Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Energy
Energy marknadsför och säljer produkter för elektrisk transmission och eldistribution samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.

Industrial Process
Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverknings- och processindustri.

Power Solutions
Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Kunderna finns främst inom specialfordon, energi, elektronik och telekom. Affärsområdet har
starka egna varumärken samt nischproduktion.

Uppgifter per rörelsesegment 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Automation 2 378 6 2 384 2421 4 2425
Components 2 013 2 2 015 2 079 3 2 082
Energy 2 564 2 2 566 2 409 3 2 412
Industrial Process 2 780 5 2 785 3 199 5 3 204
Power Solutions 1 601 5 1 606 1 627 3 1 630
Moderbolaget och koncernposter - -20 -20 - -18 -18
Totalt 11 336 0 11 336 11 735 0 11 735
2020/2021 2019/2020
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Automation 188 1 776 519 214 1 742 483
Components 166 1 244 451 182 1 381 485
Energy 277 1 658 551 232 1 686 547
Industrial Process 199 3 029 951 414 1 831 736
Power Solutions 177 1 381 366 202 1 216 305
Moderbolaget och koncernposter -18 718 3 518 -83 650 2 874
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 989 9 806 6 356 1 161 8 506 5 430
Finansiella intäkter och kostnader -52 -56
Resultat efter finansiella poster 937 1 105
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.
2020/2021 2019/2020
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella 1) Materiella 1) Totalt Immateriella 1) Materiella 1) Totalt
Automation 9 19 28 2 6 8
Components 2 5 7 0 13 13
Energy 0 14 14 1 20 21
Industrial Process 4 15 19 10 28 38
Power Solutions 4 17 21 1 18 19
Moderbolaget och koncernposter 1 1 2 6 1 7
Totalt 20 71 91 20 86 106
1) Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv
2020/2021 2019/2020
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Automation -58 -43 -101 -53 -32 -85
Components -30 -49 -79 -36 -48 -84
Energy -52 -47 -99 -51 -42 -93
Industrial Process -89 -64 -153 -32 -54 -86
Power Solutions -32 -35 -67 -30 -27 -57
Moderbolaget och koncernposter -1 -12 -13 -1 -12 -13
Totalt -262 -250 -512 -203 -215 -418
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2019/2020 Nettovinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Automation 0 -4 5 1
Components 0 3 0 3
Energy 1 0 15 16
Industrial Process 1 - 36 37
Power Solutions 0 1 3 4
Moderbolaget och koncernposter 0 -4 -18 -22
Totalt 2 -4 41 39
2020/2021 2019/2020
Uppgifter per land Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 3 230 3 976 2 561 3 112 2 952 1 485
Danmark 1 791 1 339 636 1 779 1 579 757
Finland 1 621 1 190 631 1 507 1 165 633
Norge 1 533 1 272 707 1 869 1 076 527
Övriga länder 3 161 1 646 933 3 468 1 409 753
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 383 36 325 21
Totalt 11 336 9 806 5 504 11 735 8 506 4 176
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
2020/2021 2019/2020
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 9 31 40 8 23 31
Danmark 2 6 8 1 7 8
Finland 4 5 9 9 24 33
Norge 1 6 7 0 5 5
Övriga länder 4 23 27 2 27 29
Totalt 20 71 91 20 86 106

Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.