Not 20

Eget kapital

KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägare.

Koncernen
Reserver 1) 2020/2021 2019/2020
Omräkningsreserv
Ingående omräkningsreserv 179 123
Årets omräkningseffekt -138 56
Utgående omräkningsreserv 41 179
Säkringsreserv 2)
Ingående säkringsreserv 1 0
Omvärderingar redovisade via övrigt totalresultat -5 9
Redovisad i resultaträkningen vid avyttring (övriga rörelseintäkter/-kostnader) 1 -7
Skatt hänförlig till årets omvärderingar 1 -2
Skatt hänförlig till avyttringar 0 1
Utgående säkringsreserv -2 1
Reserver totalt 39 180
1) Avser reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare.
2) Avser kassaflödessäkringar, som består av valutaklausuler i kundkontrakt.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost.

Återköpta aktier
Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Per balansdagen uppgick koncernens innehav av egna aktier till 3 519 272 (4 199 672).

Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning om 1,20 kronor per aktie. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 26 augusti 2021.

Förslag till vinstdisposition 2020/2021
Balanserad vinst 193 MSEK
Årets vinst 586 MSEK
TOTALT 779 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 1,20 SEK per aktie* 323 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 456 MSEK
TOTALT 779 MSEK
* Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2021. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 30 augusti 2021.

Moderbolaget

Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reserfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och  eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Antal aktier
Vid årsstämman i augusti 2020 beslutades om en uppdelning av aktien (så kallad aktiesplit) med villkor 4:1. Antalet aktier per 31 mars 2021 utgörs dels av 12 885 744 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 259 908 240 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,19 SEK. 3 519 272 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 256 388 968.

2021-03-31
Antal utestående aktier A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 12 918 000 255 676 312 268 594 312
Lösen av köpoptioner 680 400 680 400
Återköp av egna aktier
Omvandling av A- till B-aktier -32 256 32 256
Vid årets slut 12 885 744 256 388 968 269 274 712
2020-03-31
Antal utestående aktier A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 12 918 000 255 310 436 268 228 436
Lösen av köpoptioner 965 876 965 876
Återköp av egna aktier -600 000 -600 000
Omvandling av A- till B-aktier
Vid årets slut 12 918 000 255 676 312 268 594 312

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.