HÅLLBAR ORGANISATION

SMÅSKALIGHET I STOR SKALA

De bästa affärsbesluten fattas av människor som lever nära marknaden, därför är Addtech maximalt entreprenörsorienterat för att våra bolag ska kunna fokusera på sina affärer och utveckla sina verksamheter i hållbar riktning.

Entreprenörsanda och småskalighet är en del av Addtechs själ. Vi har en starkt decentraliserad organisation där dotterbolagen har stor frihet att agera självständigt. Här ryms det lilla företagets entreprenörsanda, flexibilitet och effektivitet. Samtidigt har varje bolag ett stort ansvar att leva upp till höga förväntningar på resultattillväxt och lönsamhet samt att bedriva sina verksamheter enligt vår uppförandekod.

Addtechs framgångar bygger mycket på en tydlig organisationsstruktur, tydliga mål och våra kärnvärden. Organisationen är platt och decentraliserad. Vår unika modell är både storskalig och småskalig för att skapa optimala förutsättningar. 
- Vi är egentligen inte så komplicerade. Ledstjärnan är att det ska vara enkelt för våra bolag, inte för oss på huvudkontoret, säger Malin Enarson, CFO på Addtech. Vi jobbar hårt med vår koncerngemensamma kultur där just enkelhet löper som en röd tråd. 

Det pågår kontinuerligt en nära och konstruktiv dialog mellan koncernen och bolagen. Koncernen stöttar i frågor som rör till exempel förvärv, affärsutveckling, redovisning, finansiering, IT- och informationssäkerhet samt hållbarhetsfrågor. Addtech kräver så lite som möjligt av bolagen när det gäller rapportering eller andra centrala direktiv. Istället finns utvecklingsplaner där bolagen sätter mål framåt vad gäller framförallt försäljning och marginaler, men där även aktiviteter specificeras som skall förflytta oss framåt inom viktiga områden såsom tillväxt, lönsamhet, digitalisering och hållbarhet. På det här sättet upplever bolagen både ansvar och frihet, som är ett av Addtechs fyra kärnvärden. 

I slutändan är det våra medarbetare som gör skillnaden. Vår kultur bygger till stor del på grundtanken att om våra medarbetare växer – så växer också affärerna. Därför är målet att ha branschens mest nöjda medarbetare. För att uppnå det erbjuder vi individuella utvecklingsmöjligheter i en organisation som står för mångfald och jämlikhet.

Ett av våra prioriterade hållbarhetsmål är att öka andelen kvinnor inom Addtech. Vi anser att de bästa teamen är dem med mångfald, där jämn könsfördelning är en viktig del. Jämställda team är ofta innovativa, högpresterande och förenar olika perspektiv och erfarenheter på ett optimalt sätt. 
- Förr i tiden fanns nog förutfattade meningar vad gäller kvinnor och teknik – men det upplever jag inte längre som något problem, menar Helena Benjamin, utesäljare på Stigab i Stockholm. Jag har jobbat inom teknikbranschen i 25 år och känner att det successivt sker en attitydförändring i rätt  riktning. Min säljroll på Stigab handlar huvudsakligen om projektledning, där jag fungerar som sambandscentral mellan kund och leverantör. Så förutom viss teknisk kompetens är det viktiga att kunna bygga relationer, skapa förtroende och driva projekt framåt. 

Stigab ingår i affärsområdet Components och erbjuder komponenter och kundanpassade lösningar inom bland annat joysticks, strömställare, sensorer samt EMC-skärmningar och termiska material. Här finns över 3 000 produkter i lager och ett produktprogram som omfattar över en miljon varianter. 
- Visst är det en utmaning att få in fler kvinnor i Addtech-koncernen. Men jag känner att engagemanget i frågan är genuint inom koncernen och att önskan om mer blandade team är stor, för att säkra rätt kompetens i hela organisationen. Jag är till exempel med i det koncerngemensamma nätverket AddQ som skapats för att få fler kvinnor att välja säljyrket som karriärväg i Addtechs dotterbolag. Förhoppningsvis kan jag som utesäljare inspirera andra kvinnor inom koncernen att våga ta klivet till ett verkligt spännande jobb, säger Helena.

” Engagemanget i jämställdhetsfrågan är genuint inom koncernen”

Inom Addtechs fokusområde Hållbar Organisation finns en vision att ha 40 procent kvinnor i ledande positioner år 2030. Vi har en bit kvar dit, men ambitionen är definitivt att uppnå målet. En kvinna som innehar en ledande position inom Addtech är Carolin Burlin, VD på Recab som ingår i affärsområdet Automation. Recab har idag cirka 35 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder produkter och lösningar inom bland annat industriell automatisering. 
- Recab jobbar med många av de heta buzzwords som finns inom teknikbranschen idag; AI, Industri 4.0, Machine Learning och Embedded Computers.
 

Man måste absolut inte vara en tekniknörd för att jobba i en ledande position inom teknikbranschen, menar Carolin.Vi borde bli bättre på att lyfta fram kvinnliga förebilder som gillar teknik. Teknik är ju ett stort begrepp som omfattar oändligt många produkter, lösningar och arbetsuppgifter. 

Recab är på god väg att uppnå visionen om 40 procent kvinnor i ledande positioner. Enligt Carolin är 33 procent av bolagets ledning idag kvinnor.
- För oss är det viktiga att ha rätt kompetens och engagemang inom bolaget, säger Caroline. Som VD i ett av Addtechs dotterbolag känner jag absolut att det finns ett genuint stöd från koncernledningen att driva jämställdhetsfrågan. Vi måste bli ännu bättre på att skapa mixade arbetsplatser där kvinnor och män tillsammans kan bidra till utvecklingen av hållbara produkter och tekniklösningar.

Addtech anpassar sitt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala mål (läs mer här). De flesta av våra dotterbolag ligger redan långt framme i detta arbete, helt enkelt för att hållbara lösningar och produkter skapar affärsnytta. Ett särskilt viktigt område för oss är att minska vårt klimatavtryck. Ambitionen är att kunna erbjuda högteknologiska lösningar och produkter som håller länge och har minimal påverkan på miljön. 

Compotech jobbar målmedvetet för att mildra bolagets negativa klimateffekter till exempel vad gäller utsläpp som är relaterad till transporter av gods. Bolaget ingår i affärsområdet Components och har leverantörer och kunder runtom i hela världen.

” Våra kunder kan välja det klimatsmartaste transportsättet”

- Vi har med hjälp av ett koldioxidutsläppsverktyg tagit fram underlag som våra säljare använder redan i offertstadiet i dialogen med  kunderna, säger Alexander Lindblom, produktchef belysningsstyrning på Compotech. Med underlaget kan vi kvantifiera olika scenarier och jämföra hur mycket koldioxidutsläpp som transporten kostar med flyg, via väg, tåg eller båt. Kunderna är mycket positiva till det  här, eftersom de tydligt kan se och välja det klimatsmartaste transportsättet. Således inte bara vad som är mest prisvärt – utan hur man kan minimera koldioxidutsläppen. Alexander menar att kunder har betydligt mer hållbarhetsfokus och ställer högre krav idag än tidigare, vilket välkomnas av honom. 

För Compotech har det funnits förbättringspotential just vad gäller bolagets klimatpåverkan avseende Co2-utsläpp relaterat till transporter. Något som man nu har en strategi för. 

- När vi får kunden att välja att ta hem en vara från Asien med båt och lastbil kan vi reducera utsläppen av koldioxidekvivalenter med upp till 95 procent. Exempelvis som i vårt räkneexempel med en transport på 200 kilo och 2 kubikmeter från Shanghai till Solna, innebär det en klimatsmart besparing på cirka 2,7 ton Co2e. Compotech har en vision om att i framtiden nå netto nollutsläpp av koldioxid och har identifierat att nära samarbete och gemensamma initiativ med kunderna är mycket viktigt. 
- Vi ser nu att många av våra kunder är redo för den här omställningen till mer klimateffektiva transportalternativ, avslutar Alexander.

” Vår decentraliserade modell lyfter engagemanget och entreprenörskapet hos medarbetarna”

Jag började på Addtech 2006. Företagskulturen präglas av högt i tak, korta beslutsvägar och stort eget ansvar med frihet. Mycket faller tillbaka på den egna individen. Om du brinner för något som främjar din avdelning, ditt bolag eller koncernen i stort så har du stora möjligheter att få förverkliga detta. Det är viktigt att inte underskatta betydelsen av företagskulturen för Addtechs framgångar. Den största styrkan hos oss anser jag är det decentraliserade sättet att bedriva verksamheten. Det främjar engagemanget och entreprenörskapet hos våra medarbetare och är en förutsättning för att kunna utvecklas och växa i den takt som vi önskar. Just entreprenörskapet är något vi värdesätter högt och som gör bolagen snabbfotade för att kunna tillvarata alla de affärsmöjligheter som finns i en föränderlig marknad och omvärld. 
Vi har också en viktig kulturbärare inom koncernen – Addtech Academy. Här får alla medarbetare möjlighet att utvecklas och ta del av företagskulturen. Det är inte minst viktigt för att vi ska kunna integrera nyförvärvade dotterbolag och snabbt få deras medarbetare att förstå Addtechs koncerngemensamma ”själ”.

” Vi är experter på att anpassa oss till förändringar”

Jag har varit med inom Addtech-koncernen redan från starten och gått från att arbeta med diverse kontorsgöromål till  jobbet som controller. Idag är Addtech ett relativt stort börsbolag, men jag upplever att det är som att jobba på ett litet familjärt företag. Här ser man individen, det är prestigelöst och vi hjälper varandra för att lyckas. Våra kärnvärden
– enkelhet, effektivitet, förändring samt ansvar och frihet – stämmer väldigt bra med hur det är här. Vi pratar mycket om just våra kärn-värden och hur viktiga de är i den dagliga verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna hos medarbetarna att kunna prestera optimalt. Mycket av Addtechs företagskultur bygger upp en förmåga att anpassa oss till förändringar. Om vi till exempel inte haft så självständiga och starka dotterbolag i vår decentraliserade struktur, hade det varit mycket svårare att hantera cyberattacken 2019 eller den pågående pandemin på ett så pass bra sätt som de nu lyckats med. I en föränderlig värld är det viktigt att dotterbolagen har ansvaret – men också friheten att agera på egen hand. De ska kunna agera så självständigt som möjligt i vardagen och fatta de beslut som krävs för att utveckla affärerna i positiv riktning. 

” Alla på Addtech har varit så hjälpsamma”

Jag upplever företagskulturen på Addtech som en väldigt viktig framgångsfaktor. Den uppmuntrar verkligen varje  medarbetare att agera självständigt, effektivt och att inte krångla till saker. Samtidigt finns ett starkt önskemål att lyfta blicken i det dagliga arbetet för att vi på Craig & Derricott ska kunna bidra till de långsiktiga hållbarhetsmål som koncernen satt upp. 
Min karriär inom Addtech startade 2015 när jag som 18-åring fick ett lärlingsjobb inom ekonomi på dotterbolaget Craig & Derricott. Sedan dess har jag haft en fantastisk utveckling och är idag ekonomichef. Det här skulle inte ha varit möjligt om jag inte fått ovärderligt stöd från moderbolaget i Sverige. Alla på Addtech har varit så hjälpsamma och hela tiden pushat mig framåt för att jag ska utvecklas, både i min yrkesroll och som individ. Det finns en väl avvägd balans mellan ansvar och frihet samt en positiv grundinställning till att alla utmaningar går att lösa.

” En inspirerande atmosfär som lockar fram det bästa hos individen”

Sedan 2018 jobbar jag på dotterbolaget Compotech. Jag fick då möjlighet att ingå i deras ingenjörsteam som arbetar inom ett brett spektrum av modern teknologi; såväl hårdvarukonstruktion som embeddedmjukvara. Och jag verkligen älskar det! Företagskulturen här på Compotech och inom Addtech överhuvudtaget, lockar fram det bästa hos varje medarbetare. Jag känner stort förtroende från ledningen och uppmuntras att utveckla mig själv, vilket skapar perfekta förutsättningar för personlig och professionell tillväxt. Mina mer rutinerade kollegor ser till så att vi lite nyare medarbetare successivt lär oss den framgångsrika företagskulturen. Samtidigt kan vi nya föra in nya idéer och kunskap. Redan från början ville jag bidra för att utveckla och förbättra samarbetet mellan koncernens dotterbolag. Jag fick då vara med och skapa ett system på Yammer som vi kallar Addtech Open Engineering. Det är en digital plattform för att tillsammans inom koncernen utveckla och förbättra tekniska lösningar och produkter för kunderna. Det här skapar nya möjligheter för dotterbolagen att hjälpa varandra till att bredda sina erbjudanden. Som relativt ny inom Addtech känns det fantastiskt att ha fått chansen  att vara med och starta upp plattformen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.