Not 29

Förvärv av företag

De från och med räkenskapsåret 2019/2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv (avyttring) Land Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Omni Ray AG Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd. Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V. Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process
Fluidcontrol Oy Finland September, 2020 41 20 Components
Kaptas Oy Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS Norge September, 2020 108 30 Industrial Process
Satco Komponent AB Sverige Oktober, 2020 18 2 Components
Skyltar & Märken Gruppen AB Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG Schweiz December, 2020 170 35 Power Solutions
Powernor AS Norge Januari, 2021 35 6 Power Solutions
Synective Labs AB Sverige Januari, 2021 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd. Storbritannien Januari, 2021 95 33 Industrial Process
Fairfield Trading Company Ltd. Storbritannien Mars, 2021 37 8 Power Solutions
Hydro-Material Oy Finland April, 2021 52 5 Components
ESi Controls Ltd. Storbritannien April, 2021 93 15 Power Solutions
IETV Elektroteknik AB Sverige Maj, 2021 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB Sverige Maj, 2021 70 42 Automation

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.

Värdet av tillgångar och skulder som ingick i förvärven under räkenskapsåret 2019/2020 har fastställts slutgiltigt. Ingen förändring har skett av förvärvade värden. De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt de fastställda förvärvsanalyserna till följande:

Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 26 778 804 2 214 216
Övriga anläggningstillgångar 35 35 13 13
Varulager 138 138 82 82
Övriga omsättningstillgångar 444 444 175 175
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -5 -156 -161 0 -36 -36
Övriga skulder -236 -31 -267 -116 -52 -168
Förvärvade nettotillgångar 402 591 993 156 126 282
Goodwill 773 211
Innehav utan bestämmande inflytande 1) -163 -3
Köpeskilling 2) 1 603 490
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter -285 -65
Avgår: ännu ej utbetald köpeskilling -199 -73
Påverkan på koncernens likvida medel 1 119 352
1) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
2) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets förvärv uppgår till 1 603 MSEK, varav 1 577 MSEK enligt fastställda förvärvsanalyser allokerats till goodwill och övriga immateriella tillgångar. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 1 080 MSEK, rörelseresultatet med cirka 100 MSEK, samt räkenskapsårets resultat efter skatt med cirka 80 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2020.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 205 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 263 MSEK.

Transaktionskostnaderna för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 12 MSEK (7) och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat räkenskapsåret negativt med -9 MSEK (52). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Inga väsentliga förändringar i förvärvsanalyser har gjorts under räkenskapsåret avseende årets eller tidigare års förvärv.

Koncernens goodwill vid förvärvstillfället är det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar. Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen. Per den 31 mars 2021 uppgick goodwill, ej skattemässig, till 2 727 MSEK, att jämföra med 1 997 MSEK per den 31 mars 2020. Förändringen är hänförlig till förvärv samt valutakursdifferenser. Koncernens goodwill nedskrivningsprövas årligen och det finns inga identifierade nedskrivningsbehov. 

De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, kundrelationer, teknik och varumärken, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. Leverantörsrelationer, kundrelationer och teknik skrivs generellt av under en period av 10 år. Varumärken skrivs ej av, utan prövas årligen i enlighet med IAS 36. Årliga beräknade avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar för årets förvärv uppgår till cirka 80 MSEK.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.