KONCERNENS BALANSRÄKNING

MSEK Not 2021-03-31 2020-03-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 14 4 496 3 240
Materiella anläggningstillgångar 15 326 310
Nyttjanderättstillgångar 16 682 626
Uppskjutna skattefordringar 13 29 27
Övriga finansiella tillgångar 31 37
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 564 4 240
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 18 1 661 1 642
Skattefordringar 35 2
Kundfordringar 3 1 860 2 003
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 137 128
Övriga fordringar 129 128
Likvida medel 420 363
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 242 4 266
SUMMA TILLGÅNGAR 9 806 8 506
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 20
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver 39 180
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 2 785 2 443
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 219 3 018
Innehav utan bestämmande inflytande 231 58
SUMMA EGET KAPITAL 3 450 3 076
SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 24 2 056 2 154
Avsättningar till pensioner 22 336 332
Uppskjutna skatteskulder 13 388 284
Långfristiga icke räntebärande skulder 9 2
Summa långfristiga skulder 2 789 2 772
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 25 1 162 462
Leverantörsskulder 972 1 028
Skatteskulder 151 159
Övriga skulder 675 435
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 551 528
Avsättningar 23 56 46
Summa kortfristiga skulder 3 567 2 658
SUMMA SKULDER 6 356 5 430
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 806 8 506
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.