HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA

VÅRT ANSVAR I HELA LEVERANTÖRSKEDJAN

Addtechs affärsvolym utanför Norden ökar kontinuerligt. Internationaliseringen skapar många möjligheter, samtidigt som vikten av att ta ansvar i hela leverantörskedjan ökar. Att säkerställa en hållbar leverantörskedja är viktigt för att såväl leverera värde till våra kunder som att bidra till en hållbar utveckling.

Addtech har många leverantörer runtom i världen och majoriteten av inköpen sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Dessutom gör vi kontinuerligt förvärv av internationella bolag med marknadsledande nischspositioner. Exempel på sådana förvärv under verksamhetsåret är OF-Beteiligungs AG i Schweiz, Impact Air och ESi Controls i England. Vi blir alltmer en internationell aktör på en global marknad. 

Internationaliseringen innebär också ett ökat ansvar. Det blir allt viktigare att säkerställa god affärsetik, nolltolerans mot korruption och att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverantörskedjan. Addtech driver sin affär utifrån en intern uppförandekod som utgår från bland annat FN:s Global Compacts riktlinjer och internationella konventioner. Dessutom har vi en särskild uppförandekod för våra leverantörer. 
- Vår decentraliserade modell innebär att det är våra dotterbolag som lever närmast såväl kunder som leverantörer, säger Lena Ekbom, hållbarhetschef på Addtech. Därför är det bolagen som för den löpande hållbarhetsdialogen med leverantörerna och även gör utvärderingarna, utifrån våra krav i uppförandekoden, så att alla tar sitt ansvar för en hållbar leverantörskedja. 

Carbex grundades redan 1887 och är idag huvudsakligen fokuserade på tillverkning av kolborstar för generatorer till vindkraftsturbiner samt kolborstar inom medicinteknik. Bolaget ingår i affärsområdet Power Solutions och har leverantörer i hela världen. Carbex VD,  Joakim Hedlund, menar att bolaget ska ligga i absolut framkant när det gäller hållbarhet. 


- Vi har skapat en process för leverantörsutvärderingar med styrdokument som vi kommer sätta igång så snart pandemin är över och vi kan börja besöka våra leverantörer igen. I processen kommer vi att poängbedöma varje leverantör och föreslå förbättringar inom hållbarhetsområdet. Varje leverantör ska här också sätta sin namnteckning på vår uppförandekod för leverantörer. Carbex har också låtit en extern part göra en hållbarhetsrevision på den egna verksamheten för att få svart på vitt på den egna  statusen. Slutomdömet blev Very Good, men ambitionen är att bli ännu bättre på vissa områden. 
- Hållbarhet är ju definitivt ett mer eller mindre avgörande konkurrensmedel idag, säger Joakim Hedlund. Våra kunder efterfrågar hållbara lösningar och då måste vi säkerställa hela vägen neråt i leverantörskedjan. Med vår process för hållbarhetsrevisioner har vi verktyget som garanterar det.

” En hållbar leverantörskedja är en förutsättning för lönsamma affärer”

Många av Addtechs bolag har långvariga och nära samarbeten med sina leverantörer. Ett bra exempel på det är Addtechs svenska dotterbolag Emcomp som sedan 1998 har ett framgångsrikt partnerskap med CBI i Sydafrika. CBI är Emcomps huvudsakliga leverantör av hydraulmagnetiska säkringar som är betydligt mer energieffektiva jämfört med traditionella säkringar. 

- Tack vare vårt nära partnerskap har vi på Emcomp stora möjligheter att utveckla CBI i positiv riktning när det gäller prioriterade områden inom hållbarhet, säger Andreas
Anselmius, VD på Emcomp. Det kan till exempel handla om arbetsförhållanden eller produktionsförbättringar. Därmed inte sagt att CBI på något sätt är dåliga inom hållbarhet – tvärtom. Så vi kan lära oss av varandra för att successivt blir ännu bättre på att bidra till en mer hållbar värld. 

Emcomp ligger i startgroparna för att dra igång ett utvecklingsprogram inom hållbarhet  tillsammans med CBI. Syftet är att skapa ett gemensamt fokus för att kontinuerligt utveckla och förbättra viktiga hållbarhetsparametrar. 
- En hållbar leverantörskedja är en förutsättning för lönsamma affärer, menar Andreas Anselmius. Idag har många av våra kunder minst lika mycket fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor som på pris och kvalitet. Därför är det viktigt att Emcomp och CBI utvecklar partnerskapet ytterligare och att vi tillsammans bestämmer vilka hållbarhetsmål som ska prioriteras och vad vi måste bli ännu bättre på. 

Addtech-koncernen har en hög ambition för att alla dotterbolag ska skapa hållbara leverantörskedjor och driva hållbarhetsfrågorna framåt.

- Moderbolaget har den senaste tiden haft ett väldigt starkt fokus på hållbarhet, säger Andreas Anselmius. Vi på Emcomp har till exempel fått hjälp med att jobba igenom vår utvecklingsplan för de kommande tre åren. Här ingår seminarier där vi diskuterar varför, vad och hur vi ska bli ännu bättre inom hållbarhetsområdet. Förutom vårt utvecklingsprogram med vår partner CBI, finns det annat som vi kan utveckla och förbättra, till exempel måste vi ju frakta våra produkter på något sätt; från CBI i Sydafrika till Europa och Hong Kong. Här har vi ett tydligt uttalat mål att arbeta med sjöfrakt så mycket som möjligt och på så sätt minska våra koldioxidavtryck.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.