Not 16

Leasing

Vid utgången av 2020/2021 uppgick leasingskulden till 676 MSEK (627), varav 186 (169) var kortfristig och 490 (458) var långfristig. Den genomsnittliga återstående leasingperioden var vid utgången av mars 2021 25 månader, varav 1 månad utgjordes av förlängningsoptioner. Koncernens nyttjanderättstillgångar avser huvudsakligen hyrda lokaler, fordon och övriga leasingavtal (t.ex. leasing av produktionsutrustning, kontorsinventarier och andra tillgångar som separat inte anses väsentliga). Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar specificeras i not 8 Avskrivningar. Räntekostnad på leasingskulden för räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 9 MSEK (8) och i årets kassaflöde uppgick utöver räntekostnaden leasingavgifternas amorteringsdel till 192 MSEK (162). Kassaflödeseffekten från lågvärdesleasar uppgick till -4 MSEK, från korttidsleasar till -12 MSEK och variabla avgifter till -1 MSEK. De hyresrabatter som utgått till följd av Covid-19 under 2020/2021 bedöms ej vara väsentliga.

2020-03-31
Koncernen Byggnader Fordon Övrigt Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 657 89 32 778
Företagsförvärv 45 6 2 53
Tillkommande nyttjanderättstillgångar 192 38 4 234
Avslutade kontrakt -53 -26 -3 -82
Årets omräkningseffekt -17 -3 0 -20
Vid årets slut 824 104 35 963
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -118 -28 -6 -152
Företagsförvärv -1 0 -1 -2
Avskrivningar -143 -34 -9 -186
Avslutade kontrakt 34 20 2 56
Årets omräkningseffekt 2 1 0 3
Vid årets slut -226 -41 -14 -281
Redovisat värde vid årets slut 598 63 21 682
Redovisat värde vid årets början 539 61 26 626
2020-03-31
Koncernen Byggnader Fordon Övrigt Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början (enl IAS 17) - - - -
Förändrade redovisningsprinciper 477 57 24 558
Företagsförvärv 40 0 1 41
Tillkommande nyttjanderättstillgångar 144 33 8 185
Avslutade kontrakt -8 -2 -1 -11
Årets omräkningseffekt 4 1 0 5
Vid årets slut 657 89 32 778
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början (enl IAS 17) - - - -
Företagsförvärv -6 0 0 -6
Avskrivningar -114 -30 -7 -151
Avslutade kontrakt 2 2 1 5
Årets omräkningseffekt 0 0 0 0
Vid årets slut -118 -28 -6 -152
Redovisat värde vid årets slut 539 61 26 626
Redovisat värde vid årets början - - - -
Koncernen Koncernen
Förfallostruktur leasingskulder 2020/2021 2019/2020
Inom ett år 192 174
1-2 år 169 145
2-5 år 292 261
Senare än 5 år 44 70
Förväntade framtida betalningar 697 650
Redovisat belopp 676 627
Kostnader från leasingavtal 2020/2021 2019/2020
Avskrivningar -186 -157
Ränta på leassingskulder -9 -8
Leasingkostnad avseende korttidskontrakt -10 -
Leasingkostnad avseende tillgångar av lägre värde -2 -
Leasingkostnad avseende variabla avgifter -1 -
Leasingkostnader -208 -165

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.