Not 24

Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
2021-03-31 2020-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 400 917
Förfall inom 3-5 år 900 710
Förfall 5 år och senare - 0
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 300 1 627
Leasingskuld:
Förfall inom 2 år 165 141
Förfall inom 3-5 år 283 251
Förfall 5 år och senare 42 66
Totalt leasingskuld 490 458
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 212 48
Förfall inom 3 år 54 17
Förfall inom 4-5 år - 4
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 266 69
Totalt 2 056 2 154
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2021-03-31 till 1 300 MSEK (1 600). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2021-03-31 2020-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 1 300 1 300 1 600 1 600
Övrigt 0 0 3 27
Totalt 1 300 1 627
Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 400 900
Förfall inom 3-5 år 900 700
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 300 1 600
Skulder till koncernföretag 318 127
TOTALT 1 618 1 727
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.