Not 24

Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
2021-03-31 2020-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 400 917
Förfall inom 3-5 år 900 710
Förfall 5 år och senare - 0
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 300 1 627
Leasingskuld:
Förfall inom 2 år 165 141
Förfall inom 3-5 år 283 251
Förfall 5 år och senare 42 66
Totalt leasingskuld 490 458
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 212 48
Förfall inom 3 år 54 17
Förfall inom 4-5 år - 4
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 266 69
Totalt 2 056 2 154
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2021-03-31 till 1 300 MSEK (1 600). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2021-03-31 2020-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 1 300 1 300 1 600 1 600
Övrigt 0 0 3 27
Totalt 1 300 1 627
Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 400 900
Förfall inom 3-5 år 900 700
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 300 1 600
Skulder till koncernföretag 318 127
TOTALT 1 618 1 727
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.