HÅLLBARHET

HÅLLBARHET SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER

Addtech är en katalysator för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en hållbar industri. I vår roll som leverantör och kunskapsförmedlare av ledande tekniska lösningar jobbar vi målmedvetet för en mer hållbar framtid och med att säkerställa långsiktig lönsamhet för koncernen. Hållbara affärer är inte bara bra för planeten och människor – det skapar även affärsmöjligheter.

Hållbarhet är en naturlig del i alla strategiska beslut inom Addtech. Ytterst ansvarar koncernstyrelsen för våra långsiktiga hållbarhetsmål – men alla medarbetare inom koncernen har ett hållbarhetsansvar. Moderbolagets roll är att stödja och vägleda dotterbolagen i rätt riktning. Det operativa dagliga hållbarhetsarbetet drivs enligt vår decentraliserade struktur, där dotterbolagen har ett eget ansvar för att uppnå sina mål.


VÅR VISION
Ledande tekniklösningar för en hållbar framtid


Vi har fokus på:
• Affärsutveckling som stöder hållbar utveckling och stärker vår affär
• Bygga starka partnerskap inom vår värdekedja
• Optimera och effektivisera godstransporter för att minska vårt klimatavtryck
• Prioritera förnyelsebara energikällor
• Aktivt arbeta för mångfald bland kandidater vid rekrytering
• Erbjuda alla medarbetare samma utvecklingsmöjligheter
• Arbeta för goda arbetsvillkor i vår leverantörskedja
• Intern co-creation för att lära av och utveckla varandra inom hållbarhet

Hållbara partnerskap
Att bygga starka partnerskap i vår värdekedja är viktigt för att lösa de globala hållbarhets-utmaningarna, driva förändring och samtidigt skapa värde för Addtechs intressenter. Vi för därför kontinuerligt en konstruktiv dialog med våra kunder och leverantörer för att skapa hållbara partnerskap samt identifiera och tillvarata möjligheterna att utvecklas tillsammans mot våra 2030-mål.

Exempel på aktiviteter under året
• Hållbarhetsutbildningar och workshops med affärsperspektiv för att identifiera affärsmöjligheter
• Förstärkt fokus på transparent hållbarhets-rapportering; exempelvis utvecklade nyckeltal och ökat stöd till bolagen.
• Arbete inom ramverket TCFD för att identifiera våra klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter
• Hållbarhetsaktiviteter för dotterbolagen som del av strategi- och utvecklingsplanering för att möta våra 2030-mål
• Uppgraderat arbete med leverantörsuppföljningar

Våra bolag hjälper kunderna att uppnå sina hållbarhetsmål

När Addtech pratar om hållbarhet, så är affärsperspektivet alltid i fokus. Vi är övertygade om att hållbar utveckling driver affärer och är avgörande för vår fortsatta framgång. Därför är det viktigt att våra bolag tillvaratar alla affärsmöjligheter som finns i övergången mot ett hållbart samhälle och en hållbar industri. Naturligtvis ska bolagen själva bedriva hållbara och ansvarsfulla verksamheter. 

Utvecklingen inom hållbarhetsområdet går så otroligt fort just nu. Jag vågar nog säga att på de senaste tre åren har det hänt dubbelt så mycket som de tio åren dessförinnan. 

Potentialen för Addtechs bolag är mycket stor då vi med vårt fokus på anpassade lösningar och vår teknikkunskap verkligen kan bidra till omställningen. 

Hållbarhet är en integrerad del i Addtechs förvärvsstrategi. När vi analyserar potentiella förvärv är bolagens hållbarhetsstatus en viktig parameter. 

Det är viktigt att vi fortsätter vara visionära och tar tillvara de långsiktiga affärsmöjligheter som skapas vid övergången till ett hållbart samhälle. Här ingår också att bygga starka partnerskap för att hantera gemensamma utmaningar.

I vår roll som leverantör av tekniklösningar, kommer vi fortsätta att vara en katalysator för omställningen till en mer hållbar värld. 

RESAN MOT 2030

100%
av omsättningen ska bidra till hållbar utveckling.

Genom att erbjuda teknik-lösningar som bidrar till våra kunders omställning och utveckling vill vi skapa hållbara affärer.

40% 
kvinnor i ledande positioner
50% 
reducerad koldioxidintensitet

Genom en jämställd och klimatsmart verksamhet vill vi skapa en attraktiv och hållbar organisation.

80%
av inköpsvolymen utvärderad utifrån vår uppförandekod.

Genom strukturerade leverantörsuppföljningar vill vi främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion för en hållbar leverantörskedja.


Addtech har under 2021 förbundit sig till FN:s initiativ Global Compact och dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.