ADDTECHAKTIEN

Aktiekursutveckling och omsättning
Addtechs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga kursuppgången fram till och med 31 mars 2021 uppgått till 21 procent per år. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med i genomsnitt 7 procent. 

Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 113 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm ökade under motsvarande period med 57 procent. Högsta betalkurs under året var 138 SEK och noterades den 12 mars 2021. Den lägsta noteringen var 58,45 SEK och noterades den 2 april 2020. Sista betalkurs vid räkenskapsårets utgång var 130 SEK, motsvarande ett marknadsvärde om 33,8 mdr SEK (15,9). 

Under perioden från 1 april 2020 till 31 mars 2021 omsattes 60,7 miljoner aktier (29,9 miljoner) till ett sammanlagt värde av cirka 10,9 mdr SEK (7,9 mdr). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 40 procent (47). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 241 967 Addtechaktier (119 597) till ett genomsnittligt värde av cirka 43 MSEK (32).

Aktiekapital  
Aktiekapital uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde om 0,19 kronor per aktie.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7 33,1
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3 66,9
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier -3 519 272 1,3 0,9
Totalt antal aktier efter återköp 269 274 712

Vid årsstämman i augusti 2020 beslutades om en uppdelning av aktien (så kallad aktiesplit) med villkor 4:1. Uppdelningen medförde att antalet aktier ökade till 272 793 984, varav 12 885 744 A-aktier och 259 908 240 B-aktier. De nya aktierna registrerades på aktieägarnas konton den 17 september 2020. 

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 2 500 MSEK och checkräkningskredit om 1 300 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram
Årsstämman i augusti 2020 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret har inga återköp av egna B-aktier gjorts. Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 3 519 272 (4 199 672) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 32,73 SEK (32,73). Aktierna utgör 1,3 procent (1,5) av de utgivna aktierna med 0,9 procent (1,1) av röstetalet. 

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram vid räkenskapsårets utgång om totalt 3 590 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående  köpoptionsprogrammen

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 1 200 000 0,4% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 47 500 190 000 0,1% 178,50 44,62 14 sep 2020 - 4 jun 2021
Totalt 897 500 3 590 000

Ägarstruktur
Den 31 mars 2021 var antalet aktieägare 9 409 (6 208), varav 6 942 (5 063) ägare hade innehav om 1 000 aktier eller färre. De 15 största ägarna svarade för 62,6 (61,6) procent av det totala antalet aktier och 72,3 (71,5) procent av det totala antalet röster. Anders Börjesson (inkl. närstående) är röstmässigt den störste ägaren, med ett aktieinnehav  motsvarande 16,4 procent, följd av Tom Hedelius med ett ägande om 15,2 procent. Andelen utländska ägare uppgick till 46 procent (45) av det totala kapitalet.

Ytterligare information
Addtechs hemsida www.addtech.se uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.

Nyckeltal

2020/2021 2019/2020 2018/2019
Resultat per aktie, SEK 2,60 3,20 2,45
Eget kapital per aktie, SEK 11,95 11,25 9,20
P/E-tal 50 19 20
Aktieutdelning, SEK 1,20 1) 1,00 1,25
Utdelningsandel, % 46 31 51
Direktavkastning, % 0,9 1,6 2,6
Sista betalkurs, SEK 130,00 61,13 48,25
Kurs/eget kapital, ggr 10,3 5,4 5,2
Börsvärde, MSEK 33 788 15 885 12 539
Genomsnittligt antal utestående aktier 269 050 749 268 493 332 268 186 844
Antal utestående aktier vid årets slut 269 274 712 2) 268 594 312 268 228 436
Antal aktieägare vid årets slut 9 409 6 208 5 191
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020
och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.
1) Enligt styrelsens förslag till utdelning.
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 3 519 272 B-aktier per 31 mars 2021.

Största ägarna i Addtech 2021-03-31

Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Anders Börjesson med bolag och familj 6 348 648 486 000 2,5 16,4
Tom Hedelius 5 895 960 64 800 2,2 15,2
State Street Bank And Trust Co, W9 28 411 098 10,4 7,3
SEB Investment Management 24 002 559 8,8 6,2
Swedbank Robur Fonder 23 403 827 8,6 6,0
The Northern Trust Company 14 866 164 5,5 3,8
JP Morgan Chase Bank NA 13 279 546 4,9 3,4
Lannebo Fonder 13 174 733 4,8 3,4
Brown Brothers Harriman & Co. W9 11 547 330 4,2 3,0
Sandrew AB 7 200 000 2,6 1,9
CBNY-Norges Bank 4 842 206 1,8 1,2
Odin Fonder Norden 4 664 082 1,7 1,2
Familjen Säve 4 470 000 1,6 1,1
Odin Fonder Sverige 4 100 000 1,5 1,1
Margareta Von Matérn 4 099 932 1,5 1,1
Totalt 15 största ägarna 3) 12 244 608 158 612 277 62,6 72,3
3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.

Storleksklasser

Antal aktier % av aktiekapitalet Antal ägare % av antal aktieägare
1 - 500 0 6 138 65
501 - 1 000 0 804 9
1 001 - 5 000 1 1 425 15
5 001 - 10 000 1 370 4
10 001 - 15 000 1 146 2
15 001 - 20 000 1 103 1
20 001 - 96 423 4
Totalt 100 9 409 100

Innehav per kategori

2020/2021 2019/2020
Antal aktieägare Kapitalandel, % Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 8 897 54 5 822 55
Utländska ägare 512 46 386 45
Summa 9 409 100 6 208 100
Juridiska personer 774 82 589 81
Fysiska personer 8 635 18 5 619 19
Summa 9 409 100 6 208 100

Aktiegraf

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.