FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

2020/2021
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-04-01 51 18 437 506
Årets resultat 586 586
Årets totalresultat 586 586
Utdelning -269 -269
Utfärdade köpoptioner 11 11
Inlösta köpoptioner 37 37
Återköpta köpoptioner -23 -23
Återköp av egna aktier - -
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 51 18 779 848
2019/2020
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 18 590 659
Årets resultat 209 209
Årets totalresultat 209 209
Utdelning -336 -336
Utfärdade köpoptioner 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 18 437 506
Kommentarer till eget kapital se not 20.