VÅR STRATEGISKA SPELPLAN


Drivkrafter på våra marknader


Globalisering

Ökad internationalisering förändrar handelsmönster som öppnar nya tillväxtmöjligheter för våra kunder.

Klimatförändringar
Driver på efterfrågan på långsiktigt hållbara energilösningar.


Teknikutveckling

Kontinuerligt behov av nya hållbara lösningar, till exempel elektrifiering, digitalisering, automatisering, 5G, robotisering och Industri 4.0.

Industriförändring

Ökande krav på specialisering och automatisering gör att industrin söker fler externa samarbetspartners som erbjuder effektiva tekniklösningar.

Konjunktur- och världsläget
Vår tillväxt och lönsamhet är kopplad till industrins utveckling, men också till geopolitisk utveckling och stora världshändelser, till exempel pandemier.

Strategier och framgångsfaktorer


Marknadsledande nischpositioner
Våra bolag ska vara marknadsledande inom utvalda tekniknischer med högt kunskapsinnehåll. Detta skapar förutsättningar för stabil tillväxt och långsiktig lönsamhet.

Operativ rörlighet
Bolagen ska agera snabbt och flexibelt på nya affärsmöjligheter. Koncernen ska också agera snabbt genom att exempelvis dela upp verksamheter och ha effektiva processer för att integrera nya bolag.

Tillväxt genom förvärv

En viktig del av vår tillväxtfilosofi är förvärv och tilläggsförvärv. Det möjliggör snabb expansion i nya segment, breddat produktutbud och förbättrade marknadspositioner.

Tre långsiktiga framgångsfaktorer

1. Kompetenta medarbetare
2. Decentraliserad organisation och djupt förankrad företagskultur
3. Konsekvent och hållbart agerande som skapar affärsmöjligheter

Utvalda fokusområden
• Nya talanger för att säkra framtida kompetens
• Entreprenörskap 2.0 för att säkerställa kontinuerlig utveckling och innovationskraft
• Ökat decentraliserat ansvar för att stärka den egna drivkraften
• Co-creation för att hitta samverkansfördelar mellan bolagen

Våra intressenter


Kunder

Vi ingår partnerskap med våra kunder och hjälper dem att utveckla hållbara tekniklösningar.


Leverantörer
I nära samarbete med våra leverantörer bidrar vi med specialistkunskap som hjälper dem att lyckas ännu bättre.

Medarbetare

Addtech främjar en företagskultur där alla ska trivas och där vi växer tillsammans.


Ägare
Våra ägare bidrar med kapital och förväntar sig avkastning. Genom ansvarsfullt ägande kan de bidra till acceptans och legitimitet i samhället.


Samhällsaktörer
Vi har en kontinuerlig dialog med relevanta samhällsaktörer; till exempel myndigheter, branschorganisationer och fackförbund.


Våra finansiella mål och hållbarhetsmål

 Tillväxt av resultat:                       Utfall 20/21
 >15%            -15%
   (Över en konjunkturcykel.)


   R/RK:                                             Utfall 20/21
  >45%            52%


   Koldioxidintensitet 2030:           Utfall 20/21
   1,25            2,2%
   CO2e ton/omsättning MSEK


   Andel av omsättning                   Utfall 20/21
   som 2030 bidrar till hållbar
   utveckling:
   100%          50%


    Andelen kvinnor i                        Utfall 20/21
   ledande positioner:
    40%            19%


  Andel av inköpsvolym som         Utfall 20/21
  2030 utvärderas utifrån
  uppförandekoden:
    80%            24%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.