ÅRET I KORTHET

2020/2021 var på många sätt ett extraordinärt år i huvudsak påverkat av covid-19-pandemin. Totalt sett kan vi konstatera att Addtech haft god motståndskraft och att vi tack vare högt affärstempo och bra kostnadskontroll lyckats bibehålla en god rörelsemarginal. Dessutom har vi genomfört 14 förvärv i attraktiva nischer. Sammantaget visar detta på styrkan och stabiliteten i vår långsiktiga affärsmodell.
 

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 336 MSEK (11 735).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 1 251 MSEK (1 364), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 11,0 procent (11,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 989 MSEK (1 161), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,7 procent (9,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 729 MSEK (873) och resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 2,60 SEK (3,20).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 52 procent (56).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 23 procent (32) och soliditeten uppgick till 35 procent (36).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 503 MSEK (1 117) och kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 5,60 (4,15).
  • Under året genomfördes 14 förvärv och ytterligare fyra tillträddes efter räkenskapsårets utgång. Totalt tillför detta en total årsomsättning om cirka 1 450 MSEK.
  • CO2 intensiteten har minskat med 11 procent.

ÅR
Nettomsättning och EBITA-marginal

Koldioxidintensitet
(totala CO2e ton/omsättning MSEK)

 

11 336
NETTOOMSÄTTNING MSEK


52%
EBITA/RÖRELSEKAPITAL (R/RK)


11%
EBITA-MARGINAL


14
ANTAL FÖRVÄRVADE BOLAG


50%
ANDEL HÅLLBARA AFFÄRER

Vår nya vision

Under året arbetade vi fram en ny vision: Ledande tekniklösningar för en hållbar framtid. Den innebär att vi ska vara ledande inom värdeskapande tekniklösningar och uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern hos våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.