Not 15

Materiella anläggningstillgångar

2021-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 197 43 365 451 13 1 069
Företagsförvärv 19 1 5 22 - 47
Investeringar 3 10 11 39 8 71
Avyttringar och utrangeringar -13 - -9 -25 - -47
Omklassificeringar 13 -1 2 1 -15 0
Årets omräkningseffekt -10 -2 -15 -16 -1 -44
Vid årets slut 209 51 359 472 5 1 096
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -95 -31 -270 -362 -1 -759
Företagsförvärv -1 - -3 -11 - -15
Avskrivningar -9 -3 -18 -34 - -64
Avyttringar och utrangeringar 10 - 6 22 - 38
Omklassificeringar -2 2 0 0 - 0
Årets omräkningseffekt 4 2 11 12 1 30
Vid årets slut -93 -30 -274 -373 0 -770
Redovisat värde vid årets slut 116 21 85 99 5 326
Redovisat värde vid årets början 102 12 95 89 12 310
2020-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 181 37 332 378 7 935
Företagsförvärv - 2 3 34 - 39
Investeringar 6 2 21 41 15 85
Avyttringar och utrangeringar 0 0 -3 -7 - -10
Omklassificeringar 4 1 4 -1 -10 -2
Årets omräkningseffekt 6 1 8 6 1 22
Vid årets slut 197 43 365 451 13 1 069
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -85 -26 -247 -306 -1 -665
Företagsförvärv - -1 -2 -26 -29
Avskrivningar -7 -3 -17 -31 -58
Avyttringar och utrangeringar 0 0 2 4 6
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0
Årets omräkningseffekt -3 -1 -6 -3 0 -13
Vid årets slut -95 -31 -270 -362 -1 -759
Redovisat värde vid årets slut 102 12 95 89 12 310
Redovisat värde vid årets början 96 11 85 72 6 270
2021-03-31 2020-03-31
Moderbolaget Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 3 7 4 3 7
Investeringar - -
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Vid årets slut 4 3 7 4 3 7
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -4 -3 -7 -4 -2 -6
Avskrivningar 0 0 0 0 -1 -1
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Vid årets slut -4 -3 -7 -4 -3 -7
Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets början 0 0 0 0 1 1

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.