Not 13

Skatter

Koncernen Moderbolaget
2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Periodens aktuella skatt -263,2 -346,7 -52,4 -60,4
Justering från tidigare år -0,9 1,4 -0,7 0,0
Total aktuell skattekostnad -264,1 -345,3 -53,1 -60,4
Uppskjuten skatt 56,0 113,7 1,5 0,0
Total redovisad skattekostnad -208,1 -231,6 -51,6 -60,4
Koncernen 2020/2021 % 2019/2020 %
Resultat före skatt 936,9 1 104,60
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -201.3 21,5 -240,3 21,8
Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -5,2 0,5 -6,1 0,6
Ej skattepliktiga intäkter 1,1 -0,1 1,9 -0,2
Förändrad skattesats 3,3 -0,3 5,3 -0,5
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv -6,6 0,7 7,1 -0,6
Övrigt 0,6 -0,1 0,5 -0,1
Redovisad skattekostnad -208,1 22,2 -231,6 21,0
Moderbolaget 2020/2021 % 2019/2020 %
Resultat före skatt 638,5 269,2
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -136,6 21,4 -57,6 21,4
Skatteeffekt av
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,1 0,0 -0,5 0,2
Ej avdragsgilla kostnader -1,3 0,2 -0,7 0,3
Ej skattepliktig utdelning 85,6 -13,4 - -
Övrigt 0,8 -0,1 -1,6 0,7
Redovisad skattekostnad -51,6 8,1 -60,4 22,6
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2021-03-31 2020-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 8 -364 -356 2 -266 -264
Obeskattade reserver - -67 -67 - -54 -54
Pensionsavsättningar 29 3 32 27 10 37
Övrigt 59 -27 32 30 -6 24
Nettoredovisat -67 67 0 -32 32 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 29 -388 -359 27 -284 -257
2021-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -263.9 57,4 -157,3 -0.3 8,4 -355.7
Obeskattade reserver -54.1 -7,4 -5,2 - - -66.7
Pensionsavsättningar 36.5 -1,8 - -2,0 -0,9 31.8
Övrigt 24,5 7,8 -0,2 0,6 -1,1 31.6
Uppskjuten skatt, netto -257,0 56,0 -162,7 -1,7 6,4 -359,0
2020-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -257,2 42,8 -47,3 0.2 -2,4 -263,9
Obeskattade reserver -119,7 65,9 -0,3 - - -54,1
Pensionsavsättningar 23,7 -0,3 10,4 2.7 0,0 36,5
Övrigt 20,0 5,3 - -1,4 0,6 24,5
Uppskjuten skatt, netto -333,2 113,7 -37,2 1,5 -1,8 -257,0
2021-03-31 2020-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0,2 0,8 0,6 0.1 -0.3 -0.2
Övrigt - 0,7 0,7
Uppskjuten skatt, netto -0,2 1,5 1,3 0.1 -0.3 -0.2
I koncernen finns underskottsavdrag på 27 (57) som ej är aktiverade.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.