Not 13

Skatter

Koncernen Moderbolaget
2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Periodens aktuella skatt -263,2 -346,7 -52,4 -60,4
Justering från tidigare år -0,9 1,4 -0,7 0,0
Total aktuell skattekostnad -264,1 -345,3 -53,1 -60,4
Uppskjuten skatt 56,0 113,7 1,5 0,0
Total redovisad skattekostnad -208,1 -231,6 -51,6 -60,4
Koncernen 2020/2021 % 2019/2020 %
Resultat före skatt 936,9 1 104,60
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -201.3 21,5 -240,3 21,8
Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -5,2 0,5 -6,1 0,6
Ej skattepliktiga intäkter 1,1 -0,1 1,9 -0,2
Förändrad skattesats 3,3 -0,3 5,3 -0,5
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv -6,6 0,7 7,1 -0,6
Övrigt 0,6 -0,1 0,5 -0,1
Redovisad skattekostnad -208,1 22,2 -231,6 21,0
Moderbolaget 2020/2021 % 2019/2020 %
Resultat före skatt 638,5 269,2
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -136,6 21,4 -57,6 21,4
Skatteeffekt av
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,1 0,0 -0,5 0,2
Ej avdragsgilla kostnader -1,3 0,2 -0,7 0,3
Ej skattepliktig utdelning 85,6 -13,4 - -
Övrigt 0,8 -0,1 -1,6 0,7
Redovisad skattekostnad -51,6 8,1 -60,4 22,6
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2021-03-31 2020-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 8 -364 -356 2 -266 -264
Obeskattade reserver - -67 -67 - -54 -54
Pensionsavsättningar 29 3 32 27 10 37
Övrigt 59 -27 32 30 -6 24
Nettoredovisat -67 67 0 -32 32 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 29 -388 -359 27 -284 -257
2021-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -263.9 57,4 -157,3 -0.3 8,4 -355.7
Obeskattade reserver -54.1 -7,4 -5,2 - - -66.7
Pensionsavsättningar 36.5 -1,8 - -2,0 -0,9 31.8
Övrigt 24,5 7,8 -0,2 0,6 -1,1 31.6
Uppskjuten skatt, netto -257,0 56,0 -162,7 -1,7 6,4 -359,0
2020-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -257,2 42,8 -47,3 0.2 -2,4 -263,9
Obeskattade reserver -119,7 65,9 -0,3 - - -54,1
Pensionsavsättningar 23,7 -0,3 10,4 2.7 0,0 36,5
Övrigt 20,0 5,3 - -1,4 0,6 24,5
Uppskjuten skatt, netto -333,2 113,7 -37,2 1,5 -1,8 -257,0
2021-03-31 2020-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0,2 0,8 0,6 0.1 -0.3 -0.2
Övrigt - 0,7 0,7
Uppskjuten skatt, netto -0,2 1,5 1,3 0.1 -0.3 -0.2
I koncernen finns underskottsavdrag på 27 (57) som ej är aktiverade.