Not 17

Finansiella tillgångar och skulder

Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag 2021-03-31 2020-03-31
Vid årets början 1 804 1 984
Ökning under året 1 476 40
Minskning under året -42 -220
Redovisat värde vid årets slut 3 238 1 804
 
Moderbolaget
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % Redovisat värde
2021-03-31
Redovisat värde
2020-03-31
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1 750 100 100 1 004 1 004
Totalt 1 004 1 004
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB.
Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2021-03-31 2020-03-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 119 1 119
Vid årets slut 1 119 1 119
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -115 -115
Vid årets slut -115 -115
Redovisat värde vid årets slut 1 004 1 004
Redovisat värde vid årets början 1 004 1 004
Redovisade värden på finansiella instrument redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
2021-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat Värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 3 3
Långfristiga fordringar 13 13
Kundfordringar 1 860 1 860
Övriga fordringar 2 2 125 129
Likvida medel 420 420
Långfristiga räntebärande skulder 141 1 915 2 056
Kortfristiga räntebärande skulder 126 1 036 1 162
Leverantörsskulder 972 972
Övriga skulder 4 3 7
2020-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat Värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 4 4
Långfristiga fordringar 19 19
Kundfordringar 2 003 2 003
Övriga fordringar 11 - 117 128
Likvida medel 363 363
Långfristiga räntebärande skulder 46 2 108 2 154
Kortfristiga räntebärande skulder 105 357 462
Leverantörsskulder 1 028 1 028
Övriga skulder 5 - 5
Kortfristiga och långfristiga lån är upptagna till upplupna anskaffningsvärden. Skillnaden mellan redovisat värde och verklighet värde är marginell för dessa till följd av att de löper med rörlig ränta. Detsamma gäller andra finansiella instrument av större belopp, eftersom löptiden är kort.
Räntebärande skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, avser villkorade tilläggsköpeskillingar för rörelseförvärv.
Verkligt värde på finansiella instrument 31 March 2021 31 March 2020
Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 6 6
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 5 5
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 4 4 11 11
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 3 3 1 1
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 4 4
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 267 267 151 151
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 274 7 267 156 5 151
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
Nivå 1 avser när verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Detta sker för valutakonton och inbäddade derivat.
Nivå 3 är inte observerbara på marknaden. För koncernens villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering.För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
Villkorade köpeskillingar 2020/2021 2019/2020
Ingående bokfört värde 151 198
Årets förvärv 170 63
Återförda via resultaträkningen 9 -52
Utbetalda köpeskillingar -64 -65
Räntekostnader 9 3
Valutakursdifferenser -8 4
Utgående bokfört värde 267 151
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet 2020/2021 2019/2020
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen -18 -5
Eget kapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat 0 0
Värderade till upplupet anskaffningsvärde -35 -35
Totalt -53 -40

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.