Not 25

Kortfristiga räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Kreditfaciliteter
Beviljad checkräkningskredit 1 300 1 300 1 300 1 300
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut 1 201 1 201 1 200 1 200
Omklassificeringar - -300 - -300
Outnyttjad del -1 700 -2 044 -1 700 -2 044
Utnyttjat kreditbelopp 801 157 800 156
Övriga skulder till kreditinstitut 16 22 - 0
Leasingskuld 186 169
Övriga räntebärande skulder 159 114
Totalt 1 162 462 800 156
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2021-03-31 2020-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
CNY 9 12 10 15
Övrigt 0 4 1 7
Totalt 16 22
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.