Not 27

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighets- och tomträttsinteckningar 19 38
Företagsinteckningar 7 41
Övriga ställda säkerheter 31 1
Totalt 57 80
Eventualförpliktelser
Borgens-och övriga eventualförpliktelser 266 122 84 46
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 136 136
Totalt 266 122 220 182
1) Avser PRI-skulder.