Not 26

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Övriga förutbetalda intäkter 15 1 1 0
Löner och semesterlöner 342 331 13 14
Sociala avgifter och pensioner 108 99 7 8
Övriga upplupna kostnader 1) 86 97 4 8
Totalt 551 528 25 30
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.