VD HAR ORDET

"STYRKEBESKED I EN UTMANANDE VÄRLD"

Självklart överskuggade covid-19-pandemin året och påverkade Addtechs utveckling på många sätt. Trots alla utmaningar visade vår affärsmodell och företagskultur återigen styrkan och förmågan att snabbt ställa om och hitta nya affärsmöjligheter när omvärlden förändras.

Verksamhetsåret 2020/2021 var på många sätt ett extraordinärt år. Pandemin påverkade affärsklimatet negativt på flera av koncernens marknader, men efterfrågan återhämtade sig successivt under året. Nedstängningar och minskad produktion hos vissa större kunder påverkade framför allt våra bolag inom kundsegmenten marin, specialfordon och mekanisk industri. Samtidigt var affärsläget betydligt mer positivt inom transmission, vindkraft samt skogs- och sågverksindustrin där våra bolag hade en stark utveckling. Inom elektronik, dataoch telekom samt medicinteknik var affärsläget stabilt. I slutet av året kunde vi konstatera att affärsläget normaliserades och efterfrågan ökade inom de flesta av Addtechs viktigaste marknadssegment. I skrivande stund är de pågående störningarna i de globala leverantörskedjorna dock utmanande.

Det finns flera anledningar till att vi lyckades parera pandemins utmaningar väl. Tack vare bra affärsspridning kunde vi balansera de kund- och produktsegment som hade en negativ utveckling med stark eller stabil tillväxt inom andra segment. Vi agerade dessutom tidigt när vi såg de negativa marknadsförändringarna på grund av pandemin. Vår decentraliserade affärsmodell möjliggör att de operativa besluten fattas av de lokala ledningarna. I de verksamheter som hade ett försämrat affärsläge, arbetades det aktivt med kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder. Samtidigt visade många bolag entreprenörskraft och skapade nya affärsmöjligheter.

När det gäller det ekonomiska utfallet kopplat till våra långsiktiga finansiella mål blev 2020/2021 något av ett mellanår. Ett klart  styrkebesked är att vi lyckades uppnå ett R/RK på 52 procent trots att årets ackumulerade rörelseresultat minskade. Dessutom var kassaflödet betydligt bättre än föregående år tack vare stabila marginaler och åtgärder för ett effektivare rörelsekapital.

Jag är mycket nöjd med att vi upprätthållit en hög förvärvstakt. Vi välkomnade under året 14 nya bolag till koncernen, inom olika segment och med starka erbjudanden. Ytterligare fyra bolag förvärvades efter årets slut och sammantaget adderar detta cirka 1 450 MSEK till omsättningen och 420 nya medarbetare. Att åstadkomma en så hög förvärvstakt i en pandemi visar på styrkan i vår decentraliserade förvärvsstrategi. Förvärven kommer underifrån, det vill säga att det är de som har relationerna, kunskapen och fingertoppskänslan som är motorn i arbetet med att hitta optimala förvärv med framtidspotential. Flera av årets förvärvade bolag finns utanför Norden, vilket är en målmedveten strategi för fortsatt internationell expansion. Vår affärsmodell är skalbar även utanför Norden och vi ser goda möjligheter att öka vår närvaro internationellt.

Under året genomförde vi en mängd olika aktiviteter för att engagera alla våra bolag i vårt accelererade hållbarhetsarbete. Huvuddelen av våra bolag arbetar nu strukturellt med hållbarhet och sammantaget har koncernen flyttat fram positionerna inom området på ett mycket positivt sätt. De flesta av våra kunder har ambitiösa hållbarhetsmål och det är vår uppgift att hjälpa dem att hitta tekniklösningarna för att uppnå dessa mål. Att hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter finns ingen tvekan om och därför kommer våra bolag framgent ha fokus på hållbara affärer genom innovativa tekniklösningar. Hållbarhetsperspektivet är därmed integrerat i vår affärsstrategi.

I koncernen framgångsrika bolag och starka varumärken. Vi har en unik möjlighet att utnyttja vårt interna nätverk av 140 dotterbolag. Här kan vi tillvarata all den kompetens som finns inom koncernen och vi stimulerar alla former av intern co-creation. Vi för dessutom en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer för att skapa långsiktiga partnerskap i syfte att utveckla nya tekniklösningar.

I år firar Addtech 20-årsjubileum. Ända sedan starten 2001, då vi knoppades av från Bergman & Beving, har vi överträffat våra finansiella mål. Trots IT- och finanskrascher, lågkonjunkturer, oljekris, cyberattack och pandemi har vi haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på cirka 18 procent. Även aktieutvecklingen har följt vinstutvecklingen och därmed skapat betydande aktieägarvärde. Huvudförklaringen till denna framgångsresa är att vår affärsmodell och kultur som är kärnan i Addtech fortfarande i stort sett är densamma som 2001. Enkelhet, decentraliserat ansvar, småskalighet i stor skala och passion för entreprenörskap är fortfarande avgörande för vår framgång. Naturligtvis har vi utvecklat och uppgraderat verksamheten. Sakta men säkert har vi förflyttat oss framåt och vi ökar målmedvetet andelen egna produkter, varumärken och hållbara tekniklösningar som vi säljer globalt i en alltmer  digitaliserad värld.

Under året formulerades en ny vision som ledstjärna för vår fortsatta framgångsrika tillväxt – Ledande tekniklösningar för en hållbar framtid. Visionen tydliggör vad vi strävar efter långsiktigt och att vi vill vara med som en del av lösningen i förflyttningen mot ett mer hållbart samhälle. Självklart fortsätter vi värna om vår starka entreprenöriella kultur med utgångspunkt i det decentraliserade ansvaret.

Jag ser mycket positivt på Addtechs fortsatta resa – såväl på kort som lång sikt. Vi står bättre rustade än någonsin och det finns fantastiska möjligheter för oss att fortsätta vår lönsamma tillväxt med vår affärsmodell och företagskultur som fundament. Modellen är helt enkelt skalbar. Fokus kommer fortsatt att vara på alla de affärsmöjligheter som är kopplade till ett modernare och mer hållbart samhälle. Våra bolag är mycket väl positionerade för att tillvarata tillväxtmöjligheterna i valda segment och nischer. Genom att balansera organisk tillväxt och förvärv med god kostnadskontroll kommer vi fortsätta vara en katalysator för hållbar tillväxt.

Till sist vill jag rikta ett innerligt tack till alla fantastiska medarbetare för ert engagemang och förmåga att leverera ett gott resultat under året. Jag är otroligt imponerad och ser verkligen fram emot att kunna träffa er som vanligt när vi lagt pandemin bakom oss. Det är ni som gör skillnaden.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef
Addtech AB

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.