Not 28

Kassaflödesanalys

Justering för Koncernen Moderbolaget
poster som ej ingår i kassaflödet 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Avskrivningar 512 418 0 1
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 9 -52
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 0 -1
Förändring av pensionsskuld -4 2 2 2
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 8 -4
Övrigt 26 -9 5 -3
Totalt 551 354 7 0

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 4 MSEK (4) och under året utbetald ränta till 26 MSEK (19). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 31 MSEK (27) och under året utbetald ränta till 22 MSEK (17).

Förvärv
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

2020/2021 2019/2020
Anläggningstillgångar 1 612 440
Varulager 138 82
Fordringar 160 110
Likvida medel 285 65
Totalt 2 195 697
Räntebärande skulder och avsättningar -237 -138
Icke räntebärande skulder och avsättningar -553 -142
Totalt -790 -280
Totala justeringar av tillgångar och skulder 1 405 417
Utbetald köpeskilling årets förvärv -1 405 -417
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv -78 -79
Likvida medel i förvärvade företag 285 65
Påverkan på koncernens likvida medel -1 198 -431

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.

Avyttringar
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrade företag:

2020/2021 2019/2020
Anläggningstillgångar 1 0
Varulager 4 0
Fordringar 4 1
Likvida medel 22 0
Räntebärande skulder och avsättningar
Icke räntebärande skulder och avsättningar -6 0
Avyttrade nettotillgångar 25 1
Realisationsresultat 2 0
Valutaeffekter -6
Erhållen köpeskilling 21 1
Likvida medel i avyttrade företag -22 0
Ännu ej erhållen köpeskilling -20
Påverkan på koncernens likvida medel -21 1

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2020-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2021-03-31
Koncernen Förvärv av dotter - bolag Justering över resultaträkningen Valutakurs - differenser Nya leasing-kontrakt Avslutade leasing-kontrakt
Checkräkningskredit 157 644 - - 0 - - 801
Skulder till kreditinstitut 1 649 -336 6 - -3 - - 1 316
Övriga räntebärande skulder 183 -2 232 21 -9 - - 425
Leasingskuld 627 -192 51 9 -18 225 -26 676
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 2 616 114 289 30 -30 225 -26 3 218
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2019-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2020-03-31
Koncernen Förvärv av dotter - bolag Justering över resultaträkningen Valutakurs - differenser Nya leasingkontrakt Avslutade leasingkontrakt Ny redovisnings-princip IFRS 16
Checkräkningskredit 1 030 -873 - - 0 - - - 157
Skulder till kreditinstitut 739 897 10 - 3 - - - 1 649
Övriga räntebärande skulder 229 1 -4 -48 5 - - - 183
Leasingskuld - -156 - 8 6 216 -5 558 627
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 998 -131 6 -40 14 216 -5 558 2 616
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 2020-04-01 Kassaflöden 2021-03-31
Checkräkningskredit 156 644 800
Skulder till kreditinstitut 1 600 -300 1 300
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 756 344 2 100
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 2019-04-01 Kassaflöden 2020-03-31
Checkräkningskredit 1 030 -874 156
Skulder till kreditinstitut 700 900 1 600
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 730 26 1 756

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.