MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 378 -41
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 7 0
Betald inkomstskatt -54 -61
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 331 -102
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -4 -10
Förändring av rörelseskulder -15 13
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 312 -99
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSSVERKSAMHETEN 0 -1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier - -42
Inlösta och utfärdade köpoptioner 25 16
Upptagande av lån 28 994 326
Amortering av lån 28 -650 -300
Förändring av fordringar på koncernföretag -1343 153
Förändring av skulder till koncernföretag 940 -11
Utbetald utdelning -269 -336
Koncernbidrag -6 294
Övrig finansieringsverksamhet -3 0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -312 100
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.