Not 22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Addtech har avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige, Schweiz, Storbritannien och Italien. Planerna omfattar ett stort  antal anställda. Dotterbolag i andra länder har huvudsakligen avgiftsbaserade planer. Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.

Avgiftsbestämda planer
Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag och storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2020/2021 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 30 MSEK (31). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsolideringsnivån för Alecta uppgick i mars 2021 till 160 procent (133). Pensionsplanen enligt ITP1 redovisas som en avgiftsbestämd plan.

Förmånsbestämda planer
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension och intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Sverige, Schweiz, Storbritannien och Italien förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar som förvaltas av försäkringsbolagen. Koncernen uppskattar att 6 MSEK (4) blir betalda under 2021/2022 till de fonderade förmånsbestämda planerna. Totala antalet utfästelser om 996 (963) som ingår i förpliktelsen består av 160 aktiva (132), 473 fribrevsinnehavare (488) och 363 pensionärer (343).

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer
Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Pensionsskuld PRI 284 270 14 15
Övriga pensionsåtaganden 52 62
Totala förmånsbestämda planer 336 332 14 15
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Fonderade förpliktelser:
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser 308 255
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -263 -193
Nettoskuld fonderade förpliktelser 45 62
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 291 270 14 15
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 336 332 14 15
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land:
Sverige
Pensionsförpliktelser 318 303 14 15
Förvaltningstillgångar -25 -25
Nettobelopp i Sverige 293 278 14 15
Schweiz
Pensionsförpliktelser 250 200
Förvaltningstillgångar -218 -149
Nettobelopp i Schweiz 32 51
Storbritannien
Pensionsförpliktelser 23 22
Förvaltningstillgångar -20 -19
Nettobelopp i Storbritannien 3 3
Italien
Pensionsförpliktelser 8
Förvaltningstillgångar
Nettobelopp i Italien 8
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 336 332 14 15
Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Ingående balans 332 260 15 15
Kostnad förmånsbestämda planer 8 13 1 1
Utbetalning av ersättningar -7 -7 -2 -1
Tillskjutna medel från arbetsgivare -5 -4
Omvärderingar -18 12
Företagsförvärv 32 54
Omräkningseffekt -6 4
Vinster och förluster från regleringar 0 0
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 336 332 14 15
Koncernen
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2020/2021 2019/2020
Ingående balans 525 303
Pensioner intjänade under perioden 9 7
Pensioner intjänade tidigare perioder, oantastbara -5
Ränta på förpliktelser 6 7
Betalda förmåner -4 -5
Tillskjutna medel från arbetstagare 3 3
Omvärderingar:
Vinst (-)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden -10
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden 13 20
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+) 5 -14
Företagsförvärv 89 189
Omräkningseffekt -32 15
Vinster och förluster från regleringar
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE 599 525
Koncernen
Förvaltningstillgångarnas förändringar 2020/2021 2019/2020
Ingående balans 193 43
Tillskjutna medel från arbetsgivare 5 4
Tillskjutna medel från arbetstagare 3 3
Betalda förmåner 3 2
Ränteintäkt redovisad i resultatet 2 1
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt 26 -6
Företagsförvärv 57 135
Omräkningseffekt -26 11
Vinster och förluster från regleringar
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 263 193
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Förmånsbestämda planer
Kostnad för pensioner intjänade under året 9 7 0 1
Intäkt för pensioner intjänade under tidigare perioder -5 0
Ränta på förpliktelser 6 7 1 0
Ränteintäkt redovisad i resultatet -2 -1
Total kostnad förmånsbestämda planer 8 13 1 1
Total kostnad avgiftsbestämda planer 157 157 6 7
Sociala kostnader på pensionskostnader 20 19 1 1
Total kostnad för ersättningar efter avslutad antällning 185 189 8 9
Koncernen
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen 2020/2021 2019/2020
Kostnad för såld vara 40 37
Försäljnings- och administrationskostnader 141 146
Finansnetto 4 6
Totala pensionskostnader 185 189
2020/2021 2019/2020
Aktuariella antaganden Sverige Schweiz Storbritannien Italien Sverige Schweiz Storbritannien Italien
Följande väsentliga aktuariella antaganden har
tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:
Diskonteringsränta 1 april, % 1,30 0.45 2,81 2,10 2,86
Diskonteringsränta 31 mars, % 1,60 0,40/0,30 2,53 0.72 1,30 0,45 2,81
Framtida löneökningar, % 2,80 0,50/1,00 2,00 2,25 1,00
Framtida ökningar av pensioner, % 1,80 0,00 3.22 0,80 1,20 0,00 2,61
Personalomsättning, % 10,0 5,0 10,0
Förväntad ”G-regulering”, %
Livslängdstabell DUS14 BVG 2015/2020 GT S3PA Tavole IPS55 DUS14 BVG 2015 GT S3PA
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden Sverige Schweiz Storbritannien Italien Totalt
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2021 318 250 23 8 599
Diskonteringsräntan ökar med 0,5% -32 -20 -2 0 -54
Diskonteringsräntan minskar med 0,5% 36 21 2 0 59
Förväntad livslängd ökar med 1 år 16 7 3 26
Förväntad livslängd minskar med 1 år -15 -8 -3 -26

Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan.

För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för pensionsskulder i Schweiz, Storbritannien och Italien har räntan för företagsobligationer använts. Den vägda genomsnittliga löptiden för förpliktelsen är cirka 18 år (18) och används som grund för att fastställa diskonteringsräntan. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på i Sverige DUS14, statistiska tabeller framtagna av Svensk Försäkring och Försäkringssällskapet, i Schweiz BVG 2015 och 2020 GT, i Storbritannien S3PA och i Italien Tavole IPS55.

Känslighetsanalyserna baseras på en förändring av ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen redovisad i balansräkningen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.