MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 14 1 1
Materiella anläggningstillgångar 15 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 1 004 1 004
Fordringar på koncernföretag 17 3 238 1 804
Övriga finansiella tillgångar 1 -
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 243 2 808
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 244 2 809
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar på koncernföretag 791 536
Övriga fordringar 13 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 15 11
Summa kortfristiga fordringar 819 563
Kassa och bank - -
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 819 563
SUMMA TILLGÅNGAR 5 063 3 372
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 193 228
Årets resultat 586 209
SUMMA EGET KAPITAL 848 506
OBESKATTADE RESERVER 21 211 131
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 14 15
SKULDER
Skulder till koncernföretag 24 318 127
Skulder till kreditinstitut 24 1 300 1 600
Summa långfristiga skulder 1 618 1 727
Skulder till kreditinstitut 25 800 156
Leverantörsskulder 1 3
Skulder till koncernföretag 1 540 791
Skatteskulder - 0
Övriga skulder 6 13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 25 30
Summa kortfristiga skulder 2 372 993
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 063 3 372

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.