KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 937 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 551 354
Betald inkomstskatt -320 -273
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 168 1 186
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 58 -88
Förändring av rörelsefordringar 249 -90
Förändring av rörelseskulder 28 109
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 503 1 117
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -71 -85
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 6 4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 -20
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -1 198 -431
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -21 1
Förändring av finansiella tillgångar 6 -1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 298 -532
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -42
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner 25 16
Upptagande av lån 28 1 014 351
Amortering av lån 28 -708 -326
Amortering leasing 28 -192 -156
Övrig finansiering -4 -4
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -269 -336
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -4 -10
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -138 -507
ÅRETS KASSAFLÖDE 67 78
Likvida medel vid årets början 363 295
Valutakursdifferens i likvida medel -10 -10
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 420 363