KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 937 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 551 354
Betald inkomstskatt -320 -273
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 168 1 186
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 58 -88
Förändring av rörelsefordringar 249 -90
Förändring av rörelseskulder 28 109
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 503 1 117
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -71 -85
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 6 4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 -20
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -1 198 -431
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -21 1
Förändring av finansiella tillgångar 6 -1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 298 -532
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -42
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner 25 16
Upptagande av lån 28 1 014 351
Amortering av lån 28 -708 -326
Amortering leasing 28 -192 -156
Övrig finansiering -4 -4
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -269 -336
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -4 -10
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -138 -507
ÅRETS KASSAFLÖDE 67 78
Likvida medel vid årets början 363 295
Valutakursdifferens i likvida medel -10 -10
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 420 363

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.