Not 9

Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Koncernen 2020/2021 2019/2020
Rörelsens övriga intäkter
Hyresintäkter 7 6
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 4 3
Värdeförändring derivat, netto - 1
Kursvinster, netto - 21
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 25 61
Erhållna bidrag* 15 2
Övrigt 25 17
TOTALT 76 111
Rörelsens övriga kostnader
Fastighetskostnader 0 0
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -4 0
Värdeförändring derivat, netto -2 -
Kursförluster, netto -22 -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar -34 -9
Övrigt -22 -17
Totalt -84 -26
* Inkluderat statliga stöd för kortidspermitteringar