Not 30

Resultat per aktie före och efter utspädning

2020/2021 2019/2020
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Resultat per aktie före utspädning 2,60 3,20
Resultat per aktie efter utspädning 2,60 3,20
Se not 1 för beräkningsmetod
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

Resultat per aktie före utspädning
Beräkningen av resultat per aktie för 2020/2021 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 706 MSEK (862) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2020/2021 uppgående till 269 051 (268 493). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

2020/2021 2019/2020
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 706 862
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning
I tusental aktier 2020/2021 2019/2020
Totalt antal aktier 1 april 268 594 268 228
Effekt av innehav av egna aktier 457 265
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 269 051 268 493

Resultat per aktie efter utspädning
Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2020/2021 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 706 MSEK (862) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2020/2021 uppgående till 269 969 (269 200). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

2020/2021 2019/2020
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 706 862
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning
I tusental aktier 2020/2021 2019/2020
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 269 051 268 493
Effekt av utfärdade aktieoptioner 918 707
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 269 969 269 200

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.