FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 april 2020 – 31 mars 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020/2021. Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Addtech överskrider storleksmässigt villkoren enligt ÅRL 6:10 och förvaltningsberättelsen ska därför innehålla en hållbarhetsrapport. Bolaget har valt att upprätta rapporten skild från förvaltningsberättelsen i enlighet med ÅRL 6:11. Hållbarhetsrapporten enligt ÅRL 6:12-14 är samtryckt med årsredovisningen och återfinns integrerad på sidorna i Vår  strategiska spelplan, Hållbar affär, Hållbar organisation, Hållbar leverantörskedja och Hållbarhetsfakta samt under avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer här i Förvaltningsberättelsen.

Verksamheten

Addtech är en svensk börsnoterad koncern bestående av cirka 140 självständiga  koncernbolag som under egna varumärken säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt industri och infrastruktur. Bolagen har starka positioner inom utvalda och väl avgränsade nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll. Koncernen har cirka 3 100 anställda i 20 länder och omsätter drygt 11 miljarder kronor. Addtech skapar optimala förutsättningar för bolagens lönsamhet och tillväxt. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 2001.

Året i korthet

Totalt sett kan vi konstatera att Addtech haft god motståndskraft under verksamhetsåret och att vi tack vare högt affärstempo och bra kostnadskontroll har lyckats bibehålla en god rörelsemarginal, trots covid-19 pandemin som påverkat hela världen. Dessutom har vi genomfört flera framgångsrika förvärv i attraktiva nischer.

Affärsklimatet på flera av koncernens marknader var svagt under året men efterfrågan återhämtade sig sekventiellt. Totalt sett minskade omsättningen och resultatet för jämförbara enheter för helåret. Rensat för den kraftiga inbromsningen i skrubberrelaterad försäljning, samt tack vare tillskott av omsättning och resultat från genomförda förvärv, ökade dock både omsättning och resultat med även förbättrad marginal. 

På helåret var kassaflödet väsentligt bättre än föregående år, 1 503 MSEK (1 117), tack vare stabila marginaler samt åtgärder för ett effektivare rörelsekapital. Vi lyckades uppnå en avkastning på rörelsekapital, R/RK, på 52% (56%) trots att årets ackumulerade rörelseresultat har minskat. Vår likviditet är god och vi har ett tillfredsställande kreditutrymme för fortsatta investeringsmöjligheter. Inga amorteringar är planerade under kommande tolvmånadsperiod. Förvärvstakten var hög med 14  genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 1 140 MSEK.

Marknadsutveckling under året

Pandemin innebar framförallt utmaningar för våra enheter verksamma inom segmenten marin, specialfordon och mekanisk industri. Samtidigt hade andra segment med stor utvecklingspotential en stark utveckling såsom transmission, vindkraft samt skogs- och sågverksindustrin. Affärsläget var överlag stabilt inom elektronik, data- och telekom samt medicinteknik. Mot slutet av verksamhetsåret normaliserades affärsläget och efterfrågan ökade inom de flesta av koncernens viktiga marknadssegment.

Geografiskt hade Sverige och Danmark, sett över helåret, en stabil utveckling. Finland påverkades negativt av försämrat affärsläge inom framförallt mekanisk industri och Norge av den bristande investeringsviljan inom olja och gas. Länderna utanför Norden var de som drabbades hårdast av pandemins nedstängningar och restriktioner. Marknadsläget förbättrades dock sekventiellt för våra bolag med verksamhet på dessa marknader under verksamhetsårets sista halvår. 

Koncernen har under hela året arbetat aktivt med kostnads- och rörelsekapitalåtgärder i de verksamheter som har haft ett försämrat affärsläge. Aktiviteterna fortsätter och sammantaget har anpassningarna hittills omfattat cirka 250 medarbetare. Åtgärderna innebär en kostnadsnivå som är bättre anpassad till nuvarande försäljningsvolymer och kommer att kompensera för de kostnader som väntas återkomma då bolagens marknadsaktiviteter gradvis kommer att öka i takt med att volymerna förbättras. Vid utgången av räkenskapsåret berördes cirka 120 medarbetare av korttidspermitteringar.

Effekter av Covid-19 pandemin

Totalt i koncernen har EBITA påverkats marginellt positivt av statliga stöd eller effekter från andra statliga åtgärdsprogram under året. Effekten uppgår till motsvarande cirka 0,4% av försäljningsvolymen. Stöden redovisas under övriga intäkter, eller som en minskning av personalkostnader. Omsättningen beräknas ha påverkats måttligt negativt med cirka -7 procent av covid-19 pandemin under året som helhet, med en successiv förbättring sedan den inledande sexmånadersperioden. Inga väsentliga nedskrivningar har skett på grund av pandemin.

Årets utveckling per affärsområde

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Addtech redovisar sina affärsområden som rörelsesegment. Addtech var under 2020/2021 organiserat i följande fem affärsområden: Automation, Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. För ytterligare information om koncernens rörelsesegment se vidare not 5.

AUTOMATION
Affärsområdet Automations nettoomsättning under verksamhetsåret uppgick till 2 384 MSEK (2 425) och EBITA uppgick till 245 MSEK (267).

Under första kvartalet var det efterfrågan från nordisk verkstadsindustri som hade störst nedgång, särskilt i de enheter som är exponerade mot små och medelstora kunder. Enheterna utanför Norden upplevde stora utmaningar vad gällde restriktioner och nedstängningar. Positiv utveckling hade enheterna exponerade mot medicinteknik, försvarsindustri samt data- och telekom. Nettoomsättningen uppgick till 583 MSEK (591) och EBITA uppgick till 50 MSEK (60).

Affärsläget inom medicinteknik, försvarsindustri samt data- och telekom var bra under årets andra kvartal. Det var fortsatt låg aktivitet för de bolag som är exponerade mot nordisk verkstadsindustri, framförallt mot större OEM kunder som har avvaktat med nyinvesteringar, dock märktes en återhämtning under september. Affärsläget för bolagen verksamma på marknaderna utanför Norden påverkades fortfarande av nedstängningar och restriktioner. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 562 MSEK (552) och EBITA ökade med 7 procent till 60 MSEK (57).

Under tredje kvartalet ökade efterfrågan för de bolag som är exponerade mot nordisk verkstadsindustri. För affärsområdets övriga viktiga segment såsom medicinteknik, försvarsindustrin samt data- och telekom var marknadsläget fortsatt positivt och försäljningen stabil. Affärsläget för bolagen verksamma på marknaderna utanför Norden påverkades fortfarande av nedstängningar och restriktioner. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 625 MSEK (588) och EBITA ökade med 13 procent till
58 MSEK (51). 

Mycket tuffa jämförelser mot förra årets avslutande kvartal samt färre planerade leveranser av projekt gjorde att försäljningen minskade sekventiellt under fjärde kvartalet. Efterfrågan var god inom verkstadsindustrin medan affärsläget var stabilt inom övriga viktiga segment såsom medicinteknik, försvarsindustrin samt data- och telekom. Marknadsläget för bolagen verksamma på marknaderna utanför Norden påverkades fortfarande av nedstängningar och restriktioner även om marknadsläget  förbättrades sekventiellt. Resultatet påverkades positivt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar med cirka 10 MSEK i kvartalet och marginalen påverkades också positivt som en följd av årets effektiviseringsåtgärder. Nettoomsättningen uppgick till 614 MSEK (694) och EBITA uppgick till 77 MSEK (99).

Affärsområdet Automation påverkades totalt sett marginellt negativt av Covid-19 under året.

COMPONENTS
Affärsområdet Components nettoomsättning under verksamhetsåret uppgick till 2 015 MSEK (2 082) och EBITA uppgick till 196 MSEK (218). 

Under årets första kvartal var det enheterna inom specialfordon och verkstadsindustrin som upplevde störst negativ påverkan av sämre affärsläge. Positiv utveckling hade enheterna exponerade mot medicinteknik och elektronik, genom försäljning av komponenter och lösningar som hade ökad efterfrågan på grund av pandemin. Geografiskt hade Finland det bästa marknadsläget och Sverige de största utmaningarna. Danmark och Norge upplevde trots allt ett stabilt affärsläge inom de marknads-segment där bolagen är verksamma. Nettoomsättningen uppgick till 496 MSEK (504) och EBITA uppgick till 50 MSEK (54). 

Affärsläget i Danmark var stabilt under andra kvartalet medan verksamheterna i Norge påverkades negativt av både valutaeffekter och det låga oljepriset med påföljande låg investeringstakt inom marknadssegmentet olja och gas. Marknadsläget i Finland och Sverige var negativt, framförallt påverkat av fordons- och verkstadsindustrin men med viss återhämtning under kvartalets avslutande del. Nettoomsättningen uppgick till 487 MSEK (511) och EBITA uppgick till 50 MSEK (58). 

Marknadsläget i Danmark och Sverige var bra under tredje kvartalet och stabilt i Norge medan affärsläget i Finland varierade. Efterfrågan var fortsatt god inom vindkraftsmarknaden och fordons- och verkstadsindustrin uppvisade viss  återhämtning från låga nivåer medan affärsläget var stabilt inom elektronik. Valutaeffekter, produktmix samt engångsposter i form av omstruktureringskostnader påverkade utfall och marginaler negativt. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 498 MSEK (489) och EBITA uppgick till 37 MSEK (41). 

Affärsområdet Components avslutade affärsåret stabilt trots tuffa jämförelser mot föregående års fjärde kvartal. Marknadsläget i Danmark var bra under kvartalet och stabilt i Sverige och Finland medan affärsläget i Norge var svagt på grund av den låga investeringsviljan inom olja och gas. Efterfrågan var fortsatt god inom vindkraftsmarknaden samt inom elektronik och inom specialfordons- och verkstadsindustrin fortsatte återhämtningen. Årets kostnadsbesparingar har gett effekt på marginal-utvecklingen som nu är tillbaka på normala nivåer i kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 534 MSEK (578) och EBITA uppgick till 59 MSEK (65). 

Affärsområdet Components påverkades totalt sett måttligt negativt av Covid-19 under året. 

ENERGY
Affärsområdet Energys nettoomsättning ökade under verksamhetsåret med 6 procent till 2 566 MSEK (2 412) och EBITA ökade med 16 procent till 329 MSEK (282). 

Affärsområdet Energy hade mycket positivt affärsläge under första kvartalet. Försäljningen av infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation kände av tydliga effekter av pandemin genom en minskad efterfrågan. Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 683 MSEK (619) och EBITA ökade med 21 procent till 81 MSEK (67). 

Affärsområdet Energy hade fortsatt mycket positivt affärsläge under andra kvartalet. Försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation kände fortsatt av minskad efterfrågan på grund av pandemin. Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 633 MSEK (593) och EBITA ökade med 5 procent till 79 MSEK (75). 

Även under tredje kvartalet var affärsläget mycket positivt. Försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och  marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Marknadsläget för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation stabiliserades under kvartalet efter en längre period av minskad efterfrågan på grund av pandemin. Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 657 MSEK (596) och EBITA ökade med 42 procent till 87 MSEK (62). 

Marknadsläget inom infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät var fortsatt god under årets fjärde kvartal även om inflödet av nya projekt som väntat minskade från mycket höga nivåer. Långa tillståndstider och brist på konsultkapacitet påverkar hur snabbt utbyggnaden kan ske. Efterfrågan inom vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget fortsatte att återhämta sig för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation. En mindre omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt valutadifferenser påverkar marginalen positivt i fjärde kvartalet.  Nettoomsättningen uppgick till 593 MSEK (604) och EBITA ökade med 4 procent till 82 MSEK (78). 

Affärsområdet Energy påverkades totalt sett marginellt negativt av Covid-19 under året.

INDUSTRIAL PROCESS
Affärsområdet Industrial Process nettoomsättning under verksamhetsåret uppgick till 2 785 MSEK (3 204) och EBITA uppgick till 288 MSEK (445). 

Marknadsläget för bolagen inom skogsindustrin var mycket positivt under första kvartalet men i övrigt minskade efterfrågan inom flertalet marknadssegment, framförallt inom specialfordon, verkstadsindustrin samt inom det marina segmentet. Efterfrågan på lösningar till skrubber-installationer var fortsatt låg beroende på osäkerheten runt oljepriset samt rådande pandemi och försäljningen minskade med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 669 MSEK (807) och EBITA uppgick till 73 MSEK (103). 

Efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer var fortsatt låg under andra kvartalet beroende på det låga oljepriset samt rådande pandemi och denna försäljning minskade med cirka 75 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsläget för bolagen inom specialfordon och verkstadsindustrin upplevdes alltjämt som svagt även under andra kvartalet, men med viss återhämtning under kvartalets senare del. Efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var hög. Nettoomsättningen uppgick till 680 MSEK (865) och EBITA uppgick till 77 MSEK (134). 

I tredje kvartalet var affärsläget inom processindustrin stabilt och efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var fortsatt hög. Efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer var fortsatt låg och försäljningen minskade med cirka 80 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsläget för bolagen inom specialfordon och verkstadsindustrin utvecklades positivt. Nettoomsättningen uppgick till 707 MSEK (800) och EBITA uppgick till 86 MSEK (95). 

Under fjärde kvartalet var det fortsatt låg efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer och försäljningen minskade med cirka 80 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsläget för bolagen inom specialfordon och verkstadsindustrin fortsatte utvecklas positivt och affärsläget inom processindustrin samt efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var fortsatt bra. Resultatet påverkades negativt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar med cirka 31 MSEK i kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 729 MSEK (732) och EBITA uppgick till 52 MSEK (113).

Affärsområdet Industrial Process påverkades totalt sett kraftigt negativt av effekter från Covid-19 under året.

POWER SOLUTIONS
Affärsområdet Power Solutions nettoomsättning under verksamhetsåret uppgick till 1 606 MSEK (1 630) och EBITA uppgick till 209 MSEK (231). 

Under första kvartalet var det framförallt den kraftigt vikande marknaden för specialfordon som påverkade affärsområdet som helhet, med en försäljningsminskning om cirka 25 procent hänförligt till rådande situation. Marknadsläget var i övrigt fortsatt positivt för kundanpassade batterilösningar och för bolagen verksamma inom strömförsörjning samt vindkraft. Affärsläget inom data och telekom utvecklades positivt under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 381 MSEK (417) och EBITA uppgick till 50 MSEK (65). 

Det var fortsatt den vikande marknaden för specialfordon som påverkade affärsområdet som helhet även under andra kvartalet, med en försäljningsminskning om cirka 30 procent hänförligt till rådande situation även om en tydlig återhämtning märktes i september.

Marknadsläget var stabilt för kundanpassade batterilösningar och för bolagen verksamma inom strömförsörjning. Affärsläget inom vindkraft samt data och telekom var fortsatt positivt under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 365 MSEK (402) och EBITA uppgick till 46 MSEK (62). Marknadsläget stabiliserades för verksamheterna inom specialfordon under tredje kvartalet och efterfrågan ökade. Efterfrågan var god för kundanpassade batterilösningar och för bolagen verksamma inom strömförsörjning. Affärsläget inom vindkraft var fortsatt positivt under kvartalet och stabilt inom data och telekom. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 398 MSEK (377) och EBITA ökade med 38 procent till 50 MSEK (36). 

Försäljningen av produkter inom specialfordon utvecklades positivt även under fjärde kvartalet och efterfrågan fortsatte att öka. Efterfrågan var god för kundanpassade batterilösningar liksom inom data och telekom, medicinteknik och försvar. Affärsläget inom vindkraft var stabilt under kvartalet medan försäljningen minskade för bolagen verksamma inom strömförsörjning. Marginalerna har återhämtat sig till normala nivåer tack vare kostnadsbesparingar och återhämtningen inom specialfordon.
Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 462 MSEK (434) och EBITA uppgick till 63 MSEK (68). 

Affärsområdet Power Solutions påverkades kraftigt negativt av effekter från Covid-19 under första och andra kvartalet och måttligt negativt under tredje och fjärde kvartalet.

Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera potentiella bolag. Detta  verksamhetsår genomfördes 14 förvärv med tillträde under året, både marknadsmässigt och geografiskt spridda. Samtliga affärsområden har genomfört förvärv under året. Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört mer än 140 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts: 

Elkome Group Oy
Den 1 april förvärvades Elkome Group Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Elkome utvecklar, integrerar och levererar lösningar för applikationer inom industriell IoT främst riktade mot industriell produktion, smarta lösningar för hållbara städer samt infrastruktur. Lösningarna omfattar kundanpassade datorsystem, infokiosker, testsystem, software, sensorer och industriell kommunikation. Bolaget omsätter cirka 8 MEUR och har 38 anställda.

Peter Andersson AB
Den 2 april förvärvades Peter Andersson AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Andersson System levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter inom eltillbehör för kontors- och köksmiljö till den svenska och norska marknaden. Produkterna säljs via återförsäljare inom handeln för kontorsmöbler, kontorsinredning, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och har nio anställda. 

Valutec Group AB
Den 8 april förvärvades Valutec Group AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Valutec är en av världens ledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin. Bolaget omsätter cirka 350 MSEK och har 45 anställda. 

Fluidcontrol Oy
Den 1 september förvärvades Fluidcontrol Oy, Finland, till affärsområdet Components. Fluidcontrol utvecklar, levererar och installerar lösningar av ställdon och ventiler i applikationer hos främst maskinbyggare och processindustri. Bolaget omsätter cirka 4 MEUR och har 20 anställda.

Kaptas Oy
Den 1 september förvärvades Kaptas Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Kaptas utvecklar och levererar kompletta automationssystem till kunder främst inom läkemedelsindustri, metall, plast, elektronik och livsmedelsindustri. Bolaget omsätter cirka 4 MEUR och har 27 anställda.

Elsystem i Perstorp AB
Den 1 september förvärvades Elsystem i Perstorp AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Elsystem levererar helhetslösningar inom industriautomation och elteknik främst riktade mot industriella processer, automatiserade lager, processindustri och värmeanläggningar. Bolaget omsätter cirka 40 MSEK och har 18 anställda.

Martin Bruusgaard AS
Den 7 september förvärvades Martin Bruusgaard AS, Norge, till affärsområdet Industrial Process. Bruusgaard levererar en unik nyckelfärdig portabel gasdetekteringslösning som ger kunder inom den marina industrin ökad säkerhet, lägre kostnader och minskad transport genom standardiserade instrument, rutiner, utbildning och inköp. Bolaget omsätter cirka 110 MNOK och har 30 anställda.

Satco Komponent AB
Den 1 oktober förvärvades Satco Komponent AB, Sverige, till affärsområdet Components. Satco Komponent säljer högteknologiska elektronikkomponenter så som elektromekanik, RF- och kylningskomponenter m.m. Bolaget har två anställda och har en årsomsättning på cirka 18 MSEK.

Skyltar & Märken Gruppen AB
Den 2 oktober förvärvades Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Skyltar & Märken Gruppen AB är marknadsledande i sin nisch där man levererar innovativa och kundanpassade skylt- och trafiksäkerhetslösningar på den svenska marknaden. Gruppen har 23 
anställda och har en årsomsättning på cirka 60 MSEK.

OF-Beteiligungs AG
Den 1 december förvärvades OF-Beteiligungs AG, Schweiz, till affärsområdet Power Solutions. OF Gruppen tillhandahåller lösningar för specialfordon så som förarstolar och drivlinor i Centraleuropa och Italien. OF Gruppen har en omsättning på cirka 16 MEUR och 35 anställda.

Synective Labs AB
Den 4 januari förvärvades Synective Labs AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Synective Labs är specialiserade i högpresterande systemlösningar och skapar optimerade hårdvaru- och programvarudesigner inom FPGA och ASIC. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 30 MSEK.

Powernor AS
Den 5 januari förvärvades Powernor AS, Norge, till affärsområdet Power Solutions. Powernor är baserat i Norge och dimensionerar, projekterar och levererar kompletta UPS-system med batteribackup till krävande applikationer inom sjukvård, infrastruktur och industri. Powernor omsätter cirka 35 MNOK och har 6 anställda.

Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd.
Den 21 januari förvärvades Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Industrial Process. Impact levererar avfallshanteringssystem till industrin och återvinningsanläggningar runt om i världen. Bolagets kundanpassade lösningar bidrar till en mer hållbar hantering av avfall och en cirkulär ekonomi. Bolaget har 33 anställda och omsätter cirka 8 MGBP.

Fairfield Trading Company Ltd.
Den 2 mars förvärvades Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. Fairfield Trading Company Ltd. är en distributör som är specialiserade på leverans av batterier till ett brett spektrum av marknader. Bolaget omsätter cirka 3 MGBP och har 8 anställda.

Finansiell utveckling

Nettoomsättning och resultat
Addtechkoncernens nettoomsättning uppgick till 11 336 MSEK (11 735). Den organiska effekten uppgick till -8 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 298 MSEK. 

EBITA uppgick för verksamhetsåret till 1 251 MSEK (1 364). Rörelseresultatet uppgick till 989 MSEK (1 161) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (9,9). Finansnettot uppgick till -52 MSEK (-56) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 937 MSEK (1 105). Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 729 MSEK (873) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för verksamhetsåret uppgick till 2,60 SEK (3,20). 

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 23 procent (32) och avkastning på sysselsatt kapital till 15 procent (21). 

Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 52 procent (56). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 35 procent (36). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 11,95 SEK (11,25). Koncernens nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 2 798 MSEK (2 253) exklusive pensionsskuld om 336 MSEK (332). 

Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,8 (0,7). Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 2 119 MSEK (2 407) per 31 mars 2021. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 1 503 MSEK (1 117). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 1 219 MSEK (430). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 90 MSEK (109) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 11 MSEK (6). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (42) och återköp av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (23). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 48 MSEK (39). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 269 MSEK (336), vilket motsvarar 1,00 SEK (1,25) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

En affärsverksamhet är alltid förenad med risk. Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. En effektiv riskbedömning förenar Addtechs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling samt kontroll. Vid en bedömning av Addtechs framtida utveckling är det därför viktigt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även beakta olika risker i verksamheten. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning. 

Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Addtech har policys och instruktioner för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i styrelsemöten och  månadsrapporter där avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget, eller andra händelser som påverkar ekonomin som till exempel den världsomspännande covid-19-pandemin, i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech påverkas även av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA-MARGINAL
EBITA OCH AVKASTNING PÅ RÖRELSEKAPITAL, R/RK
RISK/BESKRIVNING ADDTECHS HANTERING
Konjunktur och marknad  
Efterfrågan på Addtechs produkter och tjänster påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger utanför Addtechs kontroll, såsom den producerande industrins utveckling och investeringsvilja, läget i ekonomin i allmänhet samt förhållanden på den globala kapitalmarknaden, eller, som under 2020/2021, utbrott av pandemier som påverkar affärsklimatet. En försvagning av dessa faktorer på de marknader som Addtech är verksamt kan medföra negativa effekter på finansiell ställning och resultat. Med ett stort antal dotterbolag med fokus på olika nischmarknader samt merförsäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial kan Addtech vara mindre känsligt för konjunktursvängningar inom enstaka industrinäringar, branscher eller geografiska områden. Addtech arbetar också kontinuerligt för att utveckla verksamheter som är mindre beroende av en specifik marknad samt anpassa kostnader efter specifika förutsättningar.
Strukturförändringar  
Globalisering, digitalisering och snabb teknikutveckling driver strukturförändringen i kundledet. Utvecklingen kan både öka efterfrågan på Addtechs kvalificerade tjänster men kan också leda till att Addtechs kunder försvinner genom sammanslagningar, nedläggningar och utflyttning till exempelvis lågkostnadsländer. Addtechs unika mervärden som tjänster med högt teknikinnehåll, specialistkunskaper inom avancerad teknisk rådgivning, utmärkt service och stark närvaro på nischmarknader motverkar konkurrens. Addtechs konkurrenskraft ger också möjlighet att leverera utanför det geografiska närområdet. Koncernens exponering mot ett stort antal branscher i kombination med att ingen kund svarar för mer än cirka 4 procent av koncernens omsättning utgör ett visst skydd mot negativ resultatpåverkan.
Konkurrens  
Merparten av Addtechs dotterbolag är verksamma inom branscher som är utsatta för konkurrens. Vidare kan det ske en konsolidering i branschen på leverantörssidan och större sammanslagna leverantörer kan ha ett bredare erbjudande vilket kan leda till prispress. Dotterbolagens framtida konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan att ligga i teknikens framkant och snabbt agera på nya marknadsbehov. En ökad konkurrens eller en försämrad förmåga hos ett dotterbolag att möta nya marknadsbehov, kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech strävar efter att erbjuda produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn. Genom att arbeta nära såväl leverantörer som kunder utvecklas kontinuerligt vårt kunnande och vår konkurrenskraft. Vi tillför värde i form av omfattande teknisk kunskap, leveranssäkerhet, service och tillgänglighet vilket begränsar risken att kunden minskar sin efterfrågan. För att minska konkurrensrisken från leverantörer arbetar Addtech löpande med att se till att ett samarbete med koncernen är den mest lönsamma försäljningsstrategin.
Miljö  
Ändrad miljölagstiftning kan påverka försäljning av våra produkter, transporter av varor samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. En oförmåga att möta kundernas ökade miljökrav kan påverka försäljningen. Det finns även en risk att något av koncernens dotterbolag, genom sitt organisationsnummer, kan knytas till ett historiskt ansvar enligt miljöbalken. Addtechs dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Inom koncernen bedrivs begränsad tillverkning. Koncernen följer upp verksamheten och miljörelaterade risker med hållbarhetsrapportering och samtliga bolag följer koncernens Uppförandekod. Addtech genomför i samband med förvärv analys av organisationsnummer för att motverka risken att bli ersättningsskyldig för historiska miljöärenden.
Klimatrisker  
Klimatförändringar medför både övergångsrisker samt fysiska risker som kan ha en negativ påverkan på Addtech och dotterbolagen. Relevanta övergångsrisker är högre skatter på koldioxidintensiva produkter och tjänster, omvälvande förändringar på marknaden och ökade råmaterialpriser. Relevanta fysiska risker är ökade operativa- samt kapitalkostnader, till följd av mer frekventa skador på våra verksamheter orsakade av effekter av klimatförändring, exempelvis mer extremväder. För Addtech är hanteringen av klimatrelaterade risker en viktig parameter för framtida affärsutveckling och vi har genomfört scenarioanalyser för att identifiera finansiella risker kopplade till klimatförändringar. Risker kopplade till klimatförändringar är en del i vår analys av potentiella förvärv. Koncernen arbetar med att integrera klimatrisker i större investeringar.
Förmåga att rekrytera och behålla personal  
Addtechs fortsatta framgång är beroende av att kunna behålla erfarna medarbetare med specifik kompetens samt rekrytera nya kunniga personer. Det finns nyckelpersoner såväl bland ledande befattningshavare som bland koncernens medarbetare i övrigt. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar koncernen med kort varsel, till exempel på grund av stress, arbetsmiljö eller utvecklingsmöjligheter. För det fall Addtech misslyckas med att rekrytera lämpliga ersättare för dem eller nya kompetenta nyckelpersoner framgent kan det ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech prioriterar att skapa goda förutsättningar för att personal skall utvecklas och trivas inom koncernen. I förvärvsstrategin ingår att bolagens nyckelpersoner ska vara väl motiverade att självständigt fortsätta driva bolaget som en del av koncernen. Addtechs Affärsskola riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare och ökar den interna kunskapsöverföringen, vidareutvecklar medarbetarna samt förädlar företagskulturen. Koncernens regelbundna medarbetarundersökningar syftar till att ta reda på hur medarbetarna ser på arbetsgivare, arbetssituation och vad som kan förbättras och utvecklas.
Organisation  
Addtechs decentraliserade organisation bygger på att dotterbolagen har ett stort lokalt ansvar för sin verksamhet. Det ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister inom detta kan medföra bristfällig kontroll och styrning av verksamheten. Addtech styr sina dotterbolag genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering. Genom att vara en aktiv ägare och följa dotterbolagens utveckling kan risker snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens riktlinjer.
Säsongseffekter  
Risken för att Addtechs verksamhet, resultat och kassaflöde påverkas av kraftiga säsongseffekter styrt av kundernas efterfrågan. Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur innebär inga väsentliga säsongseffekter. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.
Affärsetik och mänskliga rättigheter  
Addtechs fortsatta framgång är starkt beroende av vårt goda anseende och affärsetik. Brott mot mänskliga rättigheter i egna eller leverantörers verksamheter skulle ha en negativ inverkan på koncernens anseende bland medarbetare, kunder och andra intressenter samt påverka efterfrågan på koncernens produkter. Koncernen arbetar internt med affärsetik genom exempelvis utbildningar inom Addtech Academy samt följer årligen upp efterlevnad av regler kring anti-korruption och mänskliga rättigheter, som tydligt kommuniceras i vår interna uppförandekod. Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att brott mot mänskliga rättigheter skulle förekomma hos våra leverantörer. För att säkerställa koncernens höga standard vad gäller affärsetik ska Addtechs Uppförandekod för leverantörer efterföljas.
Förvärv och goodwill  
Addtech har historiskt genomfört flertalet förvärv. Strategiska förvärv kommer även fortsättningsvis utgöra en viktig del av tillväxten. Det finns dock en risk att Addtech inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt på grund av till exempel konkurrens med andra förvärvare. Även kostnader hänförliga till förvärv kan bli högre än förväntat och positiva resultateffekter kan ta längre tid att realisera än förväntat. Risk för nedskrivning av goodwill uppstår om en affärsenhet underpresterar i förhållande till de antaganden som gällde vid värderingen och eventuell nedskrivning kan komma att påverka koncernens finansiella ställning och resultat negativt. Ytterligare risker förknippade med förvärv är integrationsrisker och exponering för okända förpliktelser. Addtech har mångårig och gedigen erfarenhet av att förvärva och prissätta bolag. Samtliga potentiella förvärv och deras verksamheter granskas noga innan förvärvet genomförs. Det finns väl inarbetade processer och strukturer för att prissätta, genomföra och integrera förvärvade bolag. I de avtal som ingås eftersträvas att erhålla erforderliga garantier för att begränsa risken för okända förpliktelser. Det stora antal bolag som förvärvas innebär en väsentlig riskspridning.
Finansiella risker  
Inom koncernen finns olika finansiella risker. Valutarisk är risken för att valutakurser får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Transaktionsexponering är risken som uppstår som ett resultat av att koncernen har in- och utbetalningar till följd av betalningsflöden i utländsk valuta. Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen genom utländska dotterbolag har nettoinvesteringar i utländska valutor. Koncernen är även exponerad för finansieringsrisk, dvs risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. Med ränterisk menas risken att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att identifiera, minimera och kontrollera de finansiella riskerna samt hur ansvaret för att hantera dessa risker ska fördelas inom organisationen. Målsättningen är att minimera resultateffekten av de finansiella riskerna. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.
Leverantörer och kunder
 
För att kunna leverera produkter är Addtech beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal, gällande till exempel volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtechs anseende är också beroende av att leverantörerna har en hög affärsetisk moral, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Avtal med kunder är varierande bland annat avseende avtalslängd, garantier och ansvarsbegränsningar. I vissa kund- och leverantörsrelationer saknas skriftliga avtal vilket kan skapa en legal osäkerhet kring avtalsinnehåll. Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att Addtech inte ska kunna leverera som utlovat. För att säkerställa koncernens höga standard vad gäller affärsetik, ska Addtechs Uppförandekod för leverantörer efterföljas. Flertalet bolag genomför även särskilda leverantörsgranskningar. Addtech är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör eller kund. Addtechs största kund uppgår till cirka 4 procent av koncernens nettoomsättning.
IT-säkerhet och cyberrisker  
De digitala riskerna ökar ständigt i hela samhället. Addtech och Addtechs dotterbolag är som de flesta företag beroende av olika informationssystem och annan teknologi för att sköta och utveckla verksamheten. Oplanerade driftsavbrott och cybersäkerhetsincidenter, till exempel dataintrång, virus, sabotage och andra cyberbrott, kan innebära både intäktsbortfall och anseendeförluster. Även IT-händelser eller cyberincidenter hos tredje part, som leverantörer eller kunder, kan inverka på Addtechs leverans- och intjäningsförmåga. För att säkerställa stabila IT-miljöer och förebygga incidenter arbetar Addtech med regelbundna riskanalyser samt ständigt underhåll och översyn av IT-säkerheten, både på koncernnivå och på dotterbolagsnivå. Addtech arbetar med att systematiskt identifiera, analysera och utvärdera IT-risker. Addtech anlitar även externa cybersäkerhetsexperter för att säkerställa att säkerhetsnivån anpassas och uppdateras utifrån rådande hotbilder och kunders växande krav på cybersäkerhet.

Medarbetare och utveckling

Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 3 133, vilket kan jämföras med 2 981 vid räkenskapsårets  ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 321. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 068.

2020/2021 2019/2020 2018/2019
Medelantal anställda 3 068 2 913 2 590
Andel män 74% 74% 74%
Andel kvinnor 26% 26% 26%
Åldersfördelning upp till 29 år 10% 11% 11%
30–49 år 48% 48% 48%
50 år och upp 42% 41% 41%
Genomsnittsålder 46 år 45 år 45 år
Personalomsättning 12% 10% 12%
Genomsnittlig anställningstid cirka 10 år cirka 9 år cirka 9 år

Forskning och utveckling
Addtech bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har beslutat inför årsstämman i augusti 2021 att föreslå oförändrade riktlinjer jämfört med föregående år: 

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Beträffande anställnings-förhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för  att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses. Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning.

Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget utöver styrelseuppdraget. Vad som stadgas om bolaget gäller också i förekommande fall för koncernen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Addtech kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. 

Formerna för ersättning m.m. 
Ersättning ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 

Fast lön 
Den fasta lönen ska bestå av fast kontant lön och ska omprövas årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således vara individuell och differentierad. 

Rörlig lön
Utöver fast lön kan VD och övriga ledande befattningshavare från tid till annan, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid uppfyllande av beslutade kriterier. Eventuell rörlig lön ska kunna bestå av årlig kontant lön, och får som högst motsvara 40 procent av den fasta årliga lönen. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB. 

För att undvika osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig lön. Den fasta lönen ska stå för en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara finansiella kriterier som fastställs av styrelsen såsom koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga värdeskapande och konkurrenskraft. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje verksamhetsår. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period om ett verksamhetsår. Rörlig lön regleras året efter intjänandet. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. 

Villkor för rörlig lön kan utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. 

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 

Pension
För VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner enligt individuella överenskommelser. Som huvudregel ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar, men förmånsbestämda pensionslösningar kan förekomma i enskilda fall. Rörlig lön kan vara pensionsgrundande. Premierna för avgiftsbestämd pension ska inte överstiga 40 procent av den pensionsgrundande lönen. Den pensionsgrundande lönen motsvarar den fasta månadslönen multiplicerad med en faktor om 12,2 samt i förekommande fall rörlig lön. Löneavståenden kan nyttjas för förstärkt tjänstepension genom engångsbetalda pensionsavsättningar förutsatt att totalkostnaden för bolaget blir neutral. 

Övriga förmåner 
Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta tjänstebil, reseförmån, extra sjuk och vårdförsäkring samt företagshälsovård och friskvård, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen. 

Villkor vid uppsägning
Samtliga ledande befattningshavare har att iaktta en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 12 månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida kan ledande befattningshavare bli berättigade till, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. Inget avgångsvederlag ska utgå vid egen uppsägning. 

Utöver avgångsvederlag kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter
Addtechs stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom ett av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Addtechs affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. 

Berednings- och beslutsprocess 
Styrelsen har beslutat att inrätta ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till VD ska beslutas av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet, inom ramen för godkända principer. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller övriga ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna. 

Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma 
Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga beslutsförslag till årsstämman. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman och bidra till långsiktig värdetillväxt. 

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Beslut om avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma. För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare, se även not 6 Anställda och personalkostnader. 

Utdelning
Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse. 

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2021 en utdelning om 1,20 SEK per aktie (1,00). Utdelningen motsvarar totalt 323 MSEK (269) vilket motsvarar en utdelningsandel om 46 (31) procent.

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning. 

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 58 MSEK (71) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 378 MSEK (-41). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 286 MSEK (341).

Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtidsutsikter
Addtech verkar på en internationell marknad där efterfrågan i stor utsträckning påverkas av makroekonomiska faktorer.  Koncernens bolag är verksamma inom skilda men noga utvalda nischer vilket ger en utjämnande effekt mellan branscher, geografiska marknader och kundsegment. Våra självständiga bolag arbetar kontinuerligt med att anpassa sig till förändringar utifrån deras marknads- och konkurrenssituation. 

Historiskt har Addtechs kontinuerliga strävan efter resultattillväxt, lönsamhet (R/RK) och utveckling gett en god genomsnittlig värdetillväxt. Vårt kassaflöde och finansiella ställning är en stabil grund för fortsatt långsiktig lönsam och hållbar tillväxt efter samma affärsidé. 

Vi har underliggande ett bra momentum i koncernen med bra positioner inom strukturellt drivna utvecklingsområden såsom energiomställning och elektrifiering. I kriser kan bolag med stabila affärsmodeller och starka finansiella förutsättningar tillvarata nya möjligheter som uppstår. Det är därför viktigt att vi fortsätter att ha fokus på våra långsiktiga mål. 

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 1 april förvärvades ESi Controls Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. ESi (Energy Saving Innovative) Controls är baserade i England och utvecklar och levererar energieffektiva system för styrning av uppvärmning och applikationer för smarta hus. ESi Controls Ltd. omsätter cirka 8 MGBP och har 15 anställda.

Den 1 april förvärvades Hydro-Material Oy, Finland, till affärsområdet Components. Hydro-Material levererar hydrauliklösningar och kylsystem till främst marknadssegmenten specialfordon och tillverkningsindustrin. Hydro-Material Oy omsätter cirka 5 MEUR och har 5 anställda. 

Den 3 maj förvärvades IETV Elektroteknik AB, Sverige, till affärsområdet Energy. IETV Elektroteknik AB är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. IETV Elektroteknik AB har 38 anställda och en årsomsättning på cirka 80 MSEK.

Den 11 maj förvärvades AVT Industriteknik AB, Sverige, till affärsområdet Automation. AVT designar och tillverkar automationslösningar främst riktade mot tillverknings-, läkemedels- och fordonsindustrin. Lösningarna omfattar elektrisk och mekanisk konstruktion, programmering av PLC och industrirobotar, vision-system, montage och service. Bolaget har  42 anställda och omsätter cirka 70 MSEK.

Förslag till vinstdisposition 2020/2021
Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står: 2020/2021
Balanserad vinst 193 MSEK
Årets vinst 586 MSEK
TOTALT 779 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 1,20 SEK per aktie* 323 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 456 MSEK
TOTALT 779 MSEK
* Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2021. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 30 augusti 2021.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.