Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Hyra 13 19 1 2
Försäkringspremier 11 9 4 3
Pensionskostnader 4 3 1 1
Leasingavgifter 4 4 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 50 45 9 5
Övriga upplupna intäkter 55 48 0 0
Totalt 137 128 15 11