HÅLLBAR AFFÄR

Hållbara tekniklösningar som skapar värde

Kraven och efterfrågan på hållbara tekniklösningar växer kontinuerligt. Det skapar såväl affärs-möjligheter för Addtech som framtida värden för våra kunder och samhället i stort.

Dagligen jobbar Addtechs 140 dotterbolag med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa och mest hållbara tekniklösningarna. Det gäller såväl att förbättra kundernas affärer som att bidra till olika samhällsvinster; till exempel reducerade koldioxidutsläpp, mer energieffektiva transporter, produktion av förnyelsebar energi och säkrare arbetsplatser. Dotterbolagen agerar inom många olika teknikområden och har stora möjligheter att vara en katalysator för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Här ingår bland annat ledande tekniklösningar för elektrifiering, automatisering, Industri 4.0, infrastruktur, medicinteknik och stamnätsutbyggnad. 

Addtech-bolagen har förmågan att snabbt hitta och följa de viktigaste tekniktrenderna som driver hållbarhetsutvecklingen framåt. Elektrifiering är en av de starkaste trenderna idag och skapar affärsmöjligheter för våra affärsområden. Här bidrar vi till produktion av förnyelsebar el genom att exempelvis erbjuda komponenter till vindkraftverk, vattenkraftverk samt leverera utrustning till transmissi-onsnäten som transporterar elektriciteten. 

Necks Electric, som ingår i affärsområdet Energy, är ett av Addtechs framgångsrika dotterbolag som arbetar för en effektiv nätbyggnation. Bolaget har under de senaste åren tagit en position som en viktig aktör för att Sverige ska lyckas med att bygga ut elnätet i den takt som behövs för att klara av det växande elbehovet.

- Elnätet i Sverige står inför stora utmaningar för att vi ska lyckas med att ställa om till förnyelsebar och fossilfri energi, säger Necks Electrics VD Marcus Johansson. Stora investeringar krävs nu och långt in i framtiden för att täcka upp det elbehov som finns. Elbehovet ökar ju konstant tack vare till exempel elbilar och stora datahallar som kräver enormt mycket kraft.

Necks är en komplett materialleverantör inom eldistribution, transmission och transformatorstationer. Här ingår till exempel kraftledningsstolpar och isolatortillbehör – från fundamentet i en kraftledning ända upp till topplinan. Med egen produktion i Polen och partnerskap med andra leverantörer i hela världen, kan Necks erbjuda en heltäckande lösning från produktion till leverans av material. 

” Vi levererar produkter som verkligen behövs för att möjliggöra en fortsatt hög investeringstakt i det svenska elnätet.”

- Jag vågar nog säga att utan Necks på den svenska marknaden, så skulle det bli svårt att bygga ut elnätet i den omfattning som krävs. Vi levererar produkter som verk-ligen behövs för att möjliggöra en fortsatt hög investeringstakt i det svenska elnätet. Stora investeringar har gjorts och görs i elnätet och vi har lyckats väldigt bra i vårt försäljningsarbete för att fånga upp de här affärerna, säger Marcus Johansson. 

Ett exempel på en produkt som bidrar till en effektiv nätbyggnation är Necks Electrics kompletta system av gitterstolpar i stål. Konceptet består av tre familjer gitterstolpar som optimeras för att ge lägsta möjliga totalkostnad vid ledningsbyggnation med stålstolpar. Stolparna smälter in i sin omgivande miljö tack vare att de är ”genomskinliga” till viss del. Dessutom minskar linjegatans bredd med fyra meter jämfört med vanlig horisontalplacering av linor.

- Våra gitterstolpar är framtagna för att effektivisera och ersätta traditionell linjebyggnad, förklarar Marcus Johansson. Stolparna är återvinningsbara och har en väldigt lång livslängd. Men vi nöjer oss inte med det, utan håller nu på att utveckla nästa generations gitterstolpar i ett alternativt material för att minska koldioxidavtrycket. 

Att kundernas hållbarhetskrav ökar kontinuerligt är något som de flesta av Addtechs dotterbolag skriver under på. - Vi har absolut märkt av att våra kunder ställer högre och högre krav på hållbara lösningar. För oss på Necks är en hållbar affär något som bidrar till en hållbar värld. Idag måste man ha ett hållbarhetsfokus för att vara framgångsrik i sina affärer. Vi försöker hela tiden ligga steget före våra konkurrenter i teknikutvecklingen. Här är det också viktigt att vi tar ansvar för att våra leverantörer uppfyller kundernas hållbarhetskrav. Nätägarna ska känna sig säkra och trygga när de köper våra produkter och lösningar, avslutar Marcus Johansson. 

Ett annat bolag med hållbara affärer i fokus är Recab, som ingår i affärsområdet Automation. Bolaget erbjuder idag ett flertal produkter och lösningar inom industriell automation, ofta i nära samarbete med kund. Ett exempel är kunden FluxSense, en spinoff från ett forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som erbjuder system för direkt analys och uppföljning av luftutsläpp från industri eller annan verksamhet. 

- Denna systemlösning går verkligen hand i hand med målen i Parisavtalet från 2015, där kärnan är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser, säger Recabs marknadschef Annelie Ivansson. Industrier kan använda systemet för att göra mätningar, både mobilt och stationärt, för att identifiera avvikelser i sina utsläpp eller om man har läckage någonstans i sina processer. Recabs roll och bidrag till lösningen är att tillhandahålla tillförlitliga industridatorer som matchar systemets avancerade tekniska nivå. 

- Det ställs mycket höga krav på de industridatorer som vi levererar, menar Annelie Ivansson. Bland annat måste de tåla höga temperaturer och relativt kraftiga vibrationer, något som en vanlig dator inte klarar av. Marknaden är global och lösningen ligger i absolut framkant av den tekniska utvecklingen inom området. 

Cirka en timmes resa sydväst om Köpenhamn ligger Insatech A/S. Bolaget ingår i affärsområdet Industrial Process och säljer avancerade instrument för alla industrisegment. Insatech satsar alltmer på framtagande av egna tekniska produkter och lösningar. RemUVe är ett exempel på en egenutvecklad produkt som tagits fram i samarbete med Danmarks miljöministerium.

- RemUVe är ett vattenreningssystem för effektiv rening av dricksvatten och för att säkra att vattnet har hög kvalitet, säger Jacob Møller VD på Insatech. Vi använder  en avancerad oxidationsprocess baserad  på UV-ljus och väteperoxid för att skapa en reaktion som tar bort bekämpnings-medelsrester, klorerade lösningsmedel och läkemedelsrester – samtidigt som det skyddar mot bakterier. Insatech fokuserar på två huvudområden för att främja hållbar utveckling; dels att minska koldioxidavtrycket i den marina industrin, dels renare dricks- och avloppsvatten. 

- När det gäller RemUVe, så är våra primära kunder kommunala eller regionala vatten- och avloppsföretag. Huvudsakligen här i Danmark, men vi ser ett stort intresse även från andra länder i norra Europa. På lite längre sikt kommer vi att migrera RemUVe- tekniken till industriella tillverkningsprocesser. Insatech vill kunna bidra till en föränderlig och mer hållbar värld genom att erbjuda värdeskapande spjutspetsteknik som leder till lönsamhet och hållbara affärer, avslutar Jacob Møller. 

Omsättning per geografisk marknad

Addtech har en bred fördelning av verksamheter, såväl vad gäller kundsegment som geografier. Det bidrar till en stabil utveckling av koncernen genom att jämna ut affärsvariationer över en konjunkturcykel.

Omsättning per kundsegment 2020/2021
Omsättning per geografisk marknad 2020/2021

Andel omsättning som bidrar till FN:s globala mål

Addtech gör årligen en översiktlig beräkning av hur stor andel av befintlig verksamhet som på något sätt bidrar till FN:s globala mål. För 2020/2021 utgjorde det 50 procent av den totala omsättningen, vilket är en ökning med 10 procent från föregående år. Mer information om beräkningen finns i Hållbarhetsfakta .

Uppdelning per globalt mål, %

 

Mål hållbar affär


Addtechs mål är att

100%

av omsättningen 2030
ska bidra till en 
hållbar utveckling

Ekonomiskt samhällsvärde 2020/2021, MSEK

Ekonomiskt värde genererat
11 336
Ekonomiskt värde fördelat 10 977
-varav kostnader för tillverkning 8 221
-varav löner och ersättningar (löner, pension, löneskatter, social avgifter) 2 102
-varav utbetalningar till kreditgivare 65
-varav utbetalningar till aktieägare (avser utdelning) 269
-varav utbetalningar till stater (skatt) 320
Kvar i företaget 359

Trender som påverkar Addtechs affär

Världen förändras kontinuerligt. Och vi med den. Under året har till exempel den pågående pandemin påskyndat digitaliseringen av samhället och liksom klimatförändringar genomsyrar i stort sett alla trender inom teknikområdet. Som en alltmer internationell koncern, måste vi förstå världen runt omkring oss för att kunna ligga steget före och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Utvecklingen i våra affärsområden drivs av såväl stora megatrender som mindre nischtrender. Nedan listar vi fem exempel på viktiga trender som påverkar Addtechs affär.


Elektrifiering
En stor del av lösningen i omställningen till ett fossilfritt samhälle är att elektrifiera mer. Trenden är global och påverkar  inte minst de energiintensiva transport- och processindustrierna.


Förnyelsebar energi
En global omställning till förnyelsebar energi med sol, vind och vatten i kampen mot klimathotet.


Kraftnätsutbyggnad
Utbyggnad av stamnätet är en prioriterad fråga i många länder för att svara upp mot det ökade elbehovet.


Industri 4.0
eller den fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och lösningar inom områden så som industriautomation och 


Smarta städer
I en smart stad används teknik för att bland annat förbättra livskvalitet och effektivitet av stadens funktioner i syfte att uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.