KONCERNENS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 4, 5 11 336 11 735
Kostnad för sålda varor -7 863 -8 088
BRUTTORESULTAT 3 473 3 647
Försäljningskostnader -1 843 -1 869
Administrationskostnader -637 -707
Övriga rörelseintäkter 9 76 111
Övriga rörelsekostnader 9 -84 -26
Resultat från andelar i intresseföretag 4 5
RÖRELSERESULTAT 3-10, 16 989 1 161
Finansiella intäkter 11 13 6
Finansiella kostnader 11 -65 -62
FINANSNETTO -52 -56
RESULTAT FÖRE SKATT 937 1 105
Skatt 13 -208 -232
ÅRETS RESULTAT 729 873
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 706 862
Innehav utan bestämmande inflytande 23 11
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 30 2,60 3,20
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 30 2,60 3,20
Medelantal aktier efter återköp (’000) 269 051 268 493
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 269 275 268 594
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.